Informe integrat de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA)

Volver

La PMAA és l'òrgan tècnic amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de més de 20.000 i menys de 50.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Actividad económica: Informe integrado vectores ambientales
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Formulari de sol·licitudEn línea

Tramitar

Descripción

Els titulars de les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim de llicència ambiental, han de sol·licitar al corresponent ajuntament la llicencia ambiental.

En aquells ajuntaments on l'AMB exerceix de PMAA l'ajuntament sol·licita l'informe integrat a la PMAA abans del tràmit d'informació pública establert pel procediment de llicència ambiental de les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les matèries sobre les quals informa la PMAA són contaminació per sorolls, vibracions, atmosfera, llum, abocament d'aigües residuals i gestió de residus, a més d'integrar totes les altres matèries competència de les altres administracions.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'informe integrat que s'ha d'incloure en la llicència ambiental està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), es procedirà a liquidar-la amb un quota tributària de 0 €.

Com es paga?
L'obligat al pagament és el titular de l'activitat que ha sol·licitat la llicència ambiental davant del corresponent ajuntament. El pagament es fa mitjançant liquidació al moment de l'aprovació del corresponent informe per l'òrgan competent de l'AMB, acord que serà notificat a l'interessat.
 

  • L'ingrés es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació de la taxa, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir