Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana

Volver

Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres.

Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Autorización de afecciones en la red metropolitana
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Aviso

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Información previa

Descripción

Han de sol·licitar aquesta autorització els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament.

Els ajuntaments o altres administracions públiques i empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament i/o la seva zona de servitud establerta al RMAAR han de sol·licitar prèviament autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres d'acord amb el Títol 3 del RMAAR.


Plazos

Abans d'iniciar les obres s'haurà d'haver sol·licitat i obtingut l'autorització d'afecció a la xarxa metropolitana.


Requisitos

Per demanar aquesta aquesta autorització, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació requerida al mateix i el comprovant de pagament de la taxa.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'autorització d'afecció a la xarxa metropolitana de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

A més a més, els imports corresponents a la inspecció obligatòria per part d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, que realitzarà durant l'execució de l'obra, seran establerts per aquesta i abonats per l'executor de les obres, abans de l'inici, a aquesta mateixa empresa. 

Com es paga la taxa?

El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'inici d'aquesta pàgina.

  • L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries. 
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir

Trámites y formularios

En línea

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància amb la sol·licitud i tota la documentació necessària.

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Subir

Respuesta de la Administración

L'AMB ha d'emetre l'informe en un termini màxim de 2 mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix el RMAAR.

Si per a la resolució de l'expedient es requereix que l'l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Subir