Accesos directos:

Autorització d'abocament d'aigües residuals industrials o, en el seu cas, Declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries a la xarxa pública de sanejament per a les activitats de l'annex III o activitats no classificades segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Volver

Per a les activitats previstes a l'annex III, sotmeses a règim de comunicació, així com per a les que no estiguin classificades per l'esmentada llei, aquesta autorització l'atorga directament l'AMB i la seva resolució obligatòriament ha d'acompanyar l'escrit de comunicació d'inici d'activitat que els titulars han de presentar a l'ajuntament.

Medio Ambiente | Actividad económica: vector agua
Responsable AMB: Direcció de Serveis Ambientals

Información previa

Descripción

Aviso

Les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte d'autorització prèvia. Aquesta se substituirà per una declaració responsable que es tramitarà d'acord amb el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent. L'AMB podrà efectuar, si ho considera necessari, les comprovacions i actuacions adients per verificar les dades presentades.


Totes les activitats previstes a l'annex III o no classificades, segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que aboquin les seves aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tinguin obligació d'obtenir autorització d'abocament segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent han de sol·licitar aquesta autorització, així com les seves revisions o renovacions futures a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB).

L'AMB és l'administració que atorga aquest permís segons el RMAAR.

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud.

D'altra banda, les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries han de presentar una declaració responsable.

El titular manifestarà, en la declaració, que les aigües residuals que aboca estan constituïdes únicament per aigües residuals procedents dels serveis sanitaris de l'empresa i de les neteges habituals de les instal·lacions, sense incloure en cap moment les neteges de procés, les aigües de refrigeració ni de cap altre ús de caràcter industrial.

Per generar aquesta declaració responsable, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud.


A quién va dirigido

Als titulars de les activitats previstes a l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com de les activitats no classificades per aquesta Llei, que aboquin les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent.

D'altra banda, la declaració responsable va dirigida a totes les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries.


Plazos

L'autorització d'abocament d'aigües residuals industrials o, en el seu cas, la declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries, es pot sol·licitar en qualsevol moment abans d'iniciar l'abocament.


Requisitos

El titular de l'activitat sol·licita a l'AMB l'autorització d'abocament de les aigües residuals industrials a la xarxa pública o, en el seu cas, el pronunciament sobre la declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries a la xarxa pública, tot seguint les instruccions indicades a "Tràmit".


Avisos

Nova sol·licitud:
Es considera nova sol·licitud d'atorgament d'autorització d'abocament d'aigües residuals la que es demana per a nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'autorització d'abocament, o la sol·licitud que es presenta una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.

Renovacions:
Les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament de les activitats sotmeses a règim de comunicació (annex III segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre) i de les no contemplades a la Llei 20/2009,  tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

Així, els titulars de l'activitat han de sol·licitar la renovació d'aquesta autorització, tant si és al clavegueram municipal com a la xarxa metropolitana de sanejament, a l'AMB seguint les instruccions indicades a "Tràmit".

Per generar aquesta sol·licitud, han d'emplenar el formulari on-line marcant l'opció "Renovació" a Tipus de sol·licitud.

Formulari de sol·licitud

Les declaracions responsables presentades pels titulars de les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries i que no són objecte d'autorització prèvia, seran vigents mentre no es produeixi cap variació de la tipologia de l'aigua abocada. En cas contrari hauran de notificar aquest fet a l'AMB i demanar les autoritzacions que corresponguin d'acord amb tot allò que especifica el Reglament.

Revisions:
Es considera necessària la revisió de l'autorització d'abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:

 1. Quan hi hagi canvis o modificacions tècniques substancials en el procés que suposin modificacions en el cabal superiors al 25% o variacions en la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
 2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
 3. Quan es modifiquin els límits d'abocament del Reglament.
 4. Quan s'incorpori en un abocament alguna de les substàncies prioritàries o substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides en la normativa en matèria de protecció d'aigües, no incloses en l'annex 2 d'aquest Reglament i no definides en l'autorització inicial.
 5. Quan s'incrementi la càrrega contaminant d'altres substàncies diferents de les descrites anteriorment.
 6. Quan apareguin nous focus emissors, llevat de si es tracta d'aigües sanitàries.
 7. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
 8. Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació de les autoritzacions o el seu atorgament amb condicions diferents.
 9. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats, pel que fa al total tractat pel sistema o pel seu efecte additiu, sigui significativa i en dificulti el tractament en condicions adequades.
Excepcionalment, si la revisió comporta la modificació de les condicions d'abocament i no es compleixen els requeriments especificats en l'annex 2 del RMAAR, l'usuari podrà presentar un programa de reducció de la contaminació que garanteixi el compliment de les exigències, en un termini de dotze mesos, establerts per a la progressiva adequació de les característiques dels abocaments als límits fixats i als nous requeriments. Aquest programa serà aprovat per l'AMB d'acord amb el procediment establert en el RMAAR vigent.

La sol·licitud de revisió de l'autorització d'abocament l'han de realitzar els titulars de l'activitat i dirigir-la a l'AMB, seguint les instruccions indicades a "Tràmit".

Per generar aquesta sol·licitud, s'ha d'emplenar el formulari on-line marcant l'opció "Revisió" a Tipus de sol·licitud.

Formulari de sol·licitud

Subir

Tasas

La sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament, així com mitjançant vehicles cisterna, està subjecta al pagament de la corresponent taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Autorització d'abocament a la xarxa pública de sanejament:

 • Atorgament o revisió: 257,11 €.
 • Renovacions: 128,55 €.
Autorització d'abocament mitjançant vehicles cisterna:
 • Atorgament o revisió: 365,18 €.
 • Renovacions: 182,59 €.
Altres:
 • Exempció subjectiva (art. 3 Ordenança): 0 € (s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o escrit).
 • Declaració responsable: 216,00 €.
 Com es paga?

El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única.

L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Subir

Trámites y formularios

Presencial

El titular de l'activitat, en el moment de presentar a l'AMB la sol•licitud d'autorització d'abocament que ha generat, ha d'incloure els documents següents:

 • El formulari de sol•licitud d'autorització d'abocament generat.
 • El certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
 • Els formularis d'autoliquidació i justificant de pagament, així com tota la documentació tècnica relacionada amb l'abocament d'aigües residuals de l'activitat, introduïda prèviament durant la generació de l'esmentada sol·licitud d'autorització d'abocament.
Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre de l'AMB en suport paper i en suport digital. Tant l'esmentada sol·licitud d'autorització d'abocament, com el certificat de coincidència i els formularis d'autoliquidació han d'estar degudament signats en suport paper i en suport digital (escanejat dels originals corresponents en format pdf).

En el cas de la declaració responsable, el titular de l'activitat, en el moment de presentar-la a l'AMB hi ha d'incloure els documents següents:
 • La declaració responsable.
 • El certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
 • Tota la documentació que se li hagi sol·licitat durant la generació de l'esmentada declaració responsable.
Aquesta documentació s'ha de presentar al registre de l'AMB en suport paper i en suport digital. Tant l'esmentada declaració responsable com el certificat de coincidència han d'estar degudament signats en suport paper i en suport digital (escanejat dels originals corresponents en format pdf).

Si es fa presencialment:
 
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Si es fa per correu postal ordinari:

A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona


També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Documents per preparar:


A l'hora de generar una declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries o una sol·licitud d'informe ambiental del vector aigües, s'ha de tenir en compte que s'hauran d'introduir documents en suport digital, motiu pel qual, abans d'iniciar el procés, s'hauran de tenir preparades les còpies digitals (escanejat dels originals corresponents, en format pdf) dels documents que s'indiquen a continuació:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

IDENTIFICACIONS:
- Document d'identificació de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport)
- Document d'identificació del sol·licitant, representant de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport)

SOL·LICITUD D'INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR AIGÜES

1. IDENTIFICACIONS: 
- Document d'identificació de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport); 
- Document d'identificació del sol·licitant, representant de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport).

2. PROJECTE TÈCNIC DE LEGALITZACIÓ I ANTECEDENTS:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES: 
- Projecte Tècnic de legalització, visat o signat per tècnic competent

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES:
- Memòria descriptiva de les instal·lacions, visada o signada per un tècnic competent
- En renovacions o revisions, l'autorització d'abocament de què es disposi

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA, amb els següents documents per separat: 
- Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament de l'aigua d'entrada i de tractament previ a l'abocament aigües residuals (si en disposen), incloent-hi el diagrama del sistema de tractament
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment [Nota important: S'han d'identificar els punts d'abocament [Ai] o de càrrega [Ci], amb una lletra A o C, segons correspongui, seguida d'un número [i] correlatiu, començant pel zero (A0, A1, A2...; C0, C1, C2...)]; 
- Descripció del procés industrial
- Diagrama de flux del procés industrial
- Períodes de manteniment (indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada)

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES, afegir una analítica representativa de les aigües residuals generades a l'emplaçament, per a cada punt d'abocament o de càrrega (cas dels vehicles cisterna).

4. PLÀNOLS a escala adequada per a la seva interpretació:
- Plànols de situació general de l'establiment a escala 1:5.000
- Plànols de detall de l'establiment a escala 1:1.000
- Plànol de la xarxa interior de sanejament a escala 1:100, diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb ubicació i croquis de les arquetes, els dispositius de seguretat (si n'hi ha), les instal·lacions de tractament de les aigües residuals i els punts de connexió al sistema de sanejament o de càrrega (cas dels vehicles cisterna) amb la numeració d'identificació establerta. De la mateixa manera, si es disposa de depuradora d'aigües residuals, planta i alçat del sistema de depuració a escala adequada per a poder-lo analitzar.

5. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS, en cas de que evacuï com a residu algun ús de l'aigua:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES:
- Documentació acreditativa conforme s'ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES: 
- Última declaració anual
- Fitxa/es d'acceptació
- Últim full de seguiment de cada residu generat
- Qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

6. FITXES DE SEGURETAT dels productes químics afegits als vehicles cisterna, en el seu cas.

7. ALTRES:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES:
- Altra documentació que es consideri oportuna (Autorització ACA, Ministeri, etc.)

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES:
- Factura de l'aigua
- Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades, si s'escau (obligatòriament, en cas que, en els últims dos anys, l'Àrea Metropolitana de Barcelona li hagi notificat incompliments dels seus abocaments)
- Documentació acreditativa de canvi de titular de l'empresa, si s'escau
- Altra documentació que es consideri oportuna (Autorització ACA, Ministeri, etc.).

Subir

Respuesta de la administración

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 34 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel temps comprès entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari.

Subir