Ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

Volver

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador per a l’alumnat dels centres dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que reuneixi els requisits establerts en les Bases.

Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Desarrollo socioeconómico
Responsable AMB:
Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic

Aviso

La Sol·licitud d'ajut individual de menjador, descarregable des d'aquesta pàgina, s'haurà de presentar omplert, signat i acompanyat de la documentació requerida al centre on es troba escolaritzat l'alumne/a.

Información previa

Descripción

Poden ser beneficiaris de l’ajut els sol·licitants que reuneixin els requisits i les condicions establerts en les bases, i que no superin els llindars de renda als quals es fa referència en les mateixes.

Tipologies d'ajuts:

Els ajuts, que es concediran als alumnes que compleixin els requisits i les condicions establerts i que no superin els llindars fixats, seran garantits parcials (el 70 % del cost del menjador) o garantits totals (el 100 % del cost del menjador), sense superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o de persones públiques o privades. En cap cas l’import dels ajuts concurrents no pot superar el preu de menjador autoritzat.

Els sol·licitants de beca podran rebre ajuts alimentaris, finançats amb recursos municipals, que atorgaran l’AMB o els ajuntaments, d’acord amb els criteris establerts en cada cas pels serveis municipals.
 

Consulteu les Bases de la convocatòria per conèixer tota la informació.


A quién va dirigido

Alumnat dels centres dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que reuneixi els requisits tipificats en el punt 1.1 de les bases.


Plazos

Termini ordinari de presentació de sol·licituds:

Les famílies hauran de presentar a les escoles les peticions i la documentació corresponent, amb el mecanisme que articuli cada centre escolar, fins el dimecres 24 de maig del 2023.

Les escoles hauran de lliurar a l’AMB la documentació presentada per les famílies a mesura que la vagin rebent a través dels mecanismes que s’articulin a aquest efecte, com a molt tard, el dimecres 31 de maig del 2023.

Sol·licituds fora del termini ordinari:

Finalitzat el termini indicat, les famílies podran formalitzar la sol·licitud, que serà tramitada com a sol·licitud presentada fora del termini ordinari. Les peticions s’hauran de tramitar de la mateixa manera que les presentades dins del termini ordinari establert.

L’inici de la tramitació de les sol·licituds fora del termini ordinari es realitzarà un cop
finalitzada i resolta la gestió de les peticions presentades dins del termini ordinari, que són les que tindran prioritat.

 

 

Subir

Trámites y formularios

Presencial

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l'imprès normalitzat Sol·licitud d'ajut individual de menjador-Curs 2023/2024 que les escoles i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) posen a disposició de les persones interessades, a través d'aquesta pàgina.

L'imprès de sol·licitud s’ha d’entregar a l’escola, firmat per tots els membres de la unitat familiar i amb totes les dades emplenades.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar, en tot cas, de tota la documentació obligatòria i de la documentació complementària que correspongui aportar a les famílies, segons s’indica en les bases.
 

Subir

Respuesta de la Administración

L’òrgan competent de l’AMB aprovarà l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador.

Mitjançant un programa informàtic, els centres tindran accés a la informació relativa a l’adjudicació dels ajuts de menjador i dels ajuts complementaris i a l’estat de tramitació de les peticions dels alumnes de la seva escola.

Correspon al centre escolar traslladar la informació a les famílies.
 

Subir