Afeccions a la xarxa metropolitana de sanejament

Volver

Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres.

Estado:
En plazo
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Autorización de afecciones en la red metropolitana
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Información previa

Descripción

Han de sol·licitar aquesta autorització els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament.


A quién va dirigido

Als ajuntaments o altres administracions públiques i a les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament.


Plazos

L'autorització s'ha de sol·licitar abans de l'aprovació del projecte de l'obra.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'autorització d'afecció a la xarxa metropolitana de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La quota tributària és de 233,94€, segons l'Ordenança fiscal vigent.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

A més a més, els imports corresponents a la inspecció obligatòria per part d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, que realitzarà durant l'execució de l'obra, seran establerts per aquesta i abonats per l'executor de les obres, abans de l'inici, a aquesta mateixa empresa. 

Com es paga la taxa?

El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'inici d'aquesta pàgina.

  • L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries. 
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir

Trámites y formularios

Presencial

Subir

En línea

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'autorització

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Respuesta de la Administración

L'AMB ha d'emetre l'informe en un termini màxim de 3 mesos d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per a la resolució de l'expedient es requereix que l'l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Subir

Prova: $provaURL