Acreditació d'empreses transportistes per descarregar aigües residuals a depuradores mitjançant vehicles cisterna

Volver
Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Empresas transportistas: acreditaciones y entrada en EDAR
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Sol·licitud d'acreditacióEn línea

Tramitar

Autoliquidació de la taxaEn línea

Descargar

Aviso

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Descripción

Atenent al Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 12 de desembre del 2018, l'AMB és l'administració competent per emetre les acreditacions dels transportistes.

A quién va dirigido

A totes aquelles persones físiques o jurídiques que disposin dels mitjans materials, tècnics, personals i administratius necessaris i imprescindibles per a la prestació del servei de recollida, transport i descàrrega d'aigües residuals mitjançant la utilització de camions cisterna.

Plazos

L'acreditació es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar la prestació del servei.

En cas que l'activitat desitgi renovar l'acreditació restarà obligada d'acord amb l'article 48 del RMAAR a sol·licitar-la amb una antelació de 3 mesos abans de la finalització de la vigent. 

Requisitos

Per sol·licitar l'acreditació com a empresa transportista caldrà presentar el formulari corresponent al tràmit degudament emplenat seguint el procediment que trobarà a tràmit. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la tota la documentació esmentada a l'article 46.2 del RMAAR i que trobarà al final del formulari. Adjunt a tota la documentació requerida caldrà annexar el justificant de pagament.

Un cop obtinguda l'acreditació de transportista, l'activitat haurà d'atenir-se a les obligacions, i procediments esmentats al RMMAR.

Avisos

Vigència

L'acreditació tindrà una validesa de 5 anys. A aquest efecte, els transportistes que hagin estat sancionats per la comissió d'una infracció greu o molt greu, hauran de sol·licitar novament l'acreditació que podrà ser denegada per l'AMB.

Respecte a l'acreditació:

  • Els transportistes que hagin estat sancionats per la comissió d'una infracció greu o molt greu , hauran de sol·licitar novament l'acreditació que podrà ser denegada per l'AMB.
  • En cas que es produeixin canvis en les dades facilitades per a la seva acreditació, s'haurà de comunicar a l'AMB amb la finalitat de mantenir -les actualitzades.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'acreditació d'empreses transportistes per descarregar a depuradores metropolitanes mitjançant vehicles cisterna està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

A més, cada operació d'entrada del vehicle cisterna a l'EDAR per abocament de la càrrega (aigües residuals industrials o sanitàries) està sotmesa al pagament de la taxa segons l'article 4 de l'Ordenança, que es liquida semestralment, on es fa constar el nombre de vegades que ha entrat el vehicle cisterna a les EDAR.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

Com es paga la taxa?

Es pot realitzar el pagament de la taxa a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com en la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina junt amb el formulari de la sol·licitud. 

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Subir