Accesos directos:

Acreditació d'empreses transportistes per descarregar aigües residuals a depuradores mitjançant vehicles cisterna

Volver

Les empreses transportistes, per realitzar les operacions de recollida, transport i descàrrega d'aigües residuals, tant de procedència domèstica com d'activitats, mitjançant vehicles cisterna per al sanejament a les depuradores, resten obligades a acreditar-se per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Medio Ambiente | Actividad económica: vector agua
Responsable AMB: Direcció de Serveis Ambientals

Información previa

Descripción

L'acreditació d'empreses transportistes per descarregar a depuradores metropolitanes d'aigües residuals (EDAR) mitjançant vehicles cisterna és imprescindible i habilita el posseïdor a realitzar la prestació d'aquest servei.


A quién va dirigido

A totes aquelles persones físiques o jurídiques que disposin dels mitjans materials, tècnics, personals i administratius necessaris i imprescindibles per a la prestació del servei de recollida, transport i descàrrega d'aigües residuals mitjançant la utilització de camions cisterna.


Plazos

L'acreditació es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar la prestació del servei.

L'acreditació té una validesa de 2 anys i es renova automàticament sempre que l'AMB no emeti una resolució expressa en contra.


Requisitos

Per sol·licitar l'acreditació d'empreses transportistes per descarregar a depuradores metropolitanes mitjançant vehicles cisterna cal presentar, davant l'AMB, el formulari Sol·licitud d'acreditació d'empreses transportistes mitjançant vehicles cisterna per descarregar a EDAR metropolitana, degudament emplenat.

Els transportistes interessats a realitzar la prestació del servei han de complir els requisits establerts a l'article 47 del RMAAR per obtenir l'acreditació per part de l'AMB.

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud el justificant de pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


Avisos

Respecte a l'acreditació:

  • Els transportistes que hagin estat sancionats per la comissió d'una infracció greu o molt greu han de sol·licitar novament l'acreditació, que l'AMB podrà denegar.
  • El transportista acreditat resta obligat a comunicar qualsevol canvi en les dades facilitades per a la seva acreditació i a actualitzar-les amb caràcter anual. En cas que no es produeixi cap variació, n'hi ha prou amb una ratificació de la darrera declaració efectuada.
  • Aquesta acreditació és independent de qualsevol altra autorització.

Subir

Tasas

La sol·licitud d'acreditació d'empreses transportistes per descarregar a depuradores metropolitanes mitjançant vehicles cisterna està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La quota tributària és de 329,17 € segons l'Ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB vigent.

A més, cada operació d'entrada del vehicle cisterna a l'EDAR per abocament de la càrrega (aigües residuals industrials o sanitàries) està sotmesa al pagament de la taxa segons l'article 4 de l'Ordenança. En aquest cas, s'autoliquida amb una periodicitat mensual mitjançant formulari autoliquidatiu, on es fa constar el nombre de vegades que ha entrat el vehicle cisterna a les EDAR.
La quota tributària és de 41,00 € per cada vegada que entra un camió a l'EDAR per abocar aigües residuals industrials i de 20,50 € si es tracta d'aigües residuals sanitàries.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única per a l'acreditació.
Per a les operacions de descàrrega dels vehicles cisterna acreditats es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació periòdica (mensual).

L'ingrés es pot fer utilitzant la carta de pagament que es genera als formularis d'autoliquidació única i periòdica, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Subir

Trámites y formularios

Presencial

Els interessats a acreditar-se com a empreses transportistes autoritzades per descarregar aigües residuals a depuradores de l'AMB ho han de sol·licitar a l'AMB mitjançant el formulari corresponent, el qual s'ha d'emplenar íntegrament, imprimir i signar.
La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, s'ha de presentar al registre de l'AMB.

  • Si es fa presencialment:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Si es fa per correu postal ordinari:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona

També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pagament de les taxes
La tramitació de l'expedient d'acreditació d'empreses transportistes per abocar la càrrega a les EDAR genera una taxa (l'operació d'entrada i abocament també està subjecta a una taxa per a cada operació, que es paga mensualment).

El pagament de les taxes es pot fer amb el formulari d'autoliquidació, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.

També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
El justificant del pagament de la taxa s'ha d'adjuntar com a document a la sol·licitud.

Subir

Respuesta de la administración

L'AMB ha d'emetre resolució en un termini màxim de 3 mesos, a comptar a partir de l'endemà de la sol·licitud del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per a la resolució de l'expedient es requereix que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Subir