900897/17 - Homologació d'agències per la realització dels serveis d'acord marc per la prestació del servei de gestió i assitència en viatges

Volver

Aviso

Avís 2: S'ha detectat un error material en el Plec Tècnic a la clàusula 9, on diu "S'estableix com a horari ordinari .......... de dilluns a divendres de 8h00 a 20h00" hauria de dir "S'estableix com a horari ordinari de prestació del servei el que l'agència ha de garantir durant els dies laborables de dilluns a divendres de 8h00 a 15h00". Avís 1: El proper dia 9 d'octubre de 2017 a les 9:30 hores es farà una sessió per respondre a consutes referents a la documentació a entregar per a justificar la solvencia técnica i la documentació a entregar per l'aplicació dels criteris que es tindran en compte en l'adjudicació. Aquesta sessió es farà ala planta 7 de l'edifici A de l'AMB (Sala Polivalent)

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Acord Marc
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Verure plecs
Plazo de ejecución:
12 mesos
Presupuesto de licitación:
242.000,00 € sin IVA

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
No se requiere
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
23.10.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
23.10.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea:
Fecha de publicación:
13.09.17
Anuncio:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365563-2017:TEXT:ES:HTML
Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
26.09.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017017847.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Fecha de publicación:
14.10.17
Anuncio:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/14/pdfs/BOE-B-2017-59653.pdf

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
31.10.17 11:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
31.10.17 11:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Clasificación y requerimiento

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
VIATGES HALCON, SAU; JULIÀ CENTRAL DE VIATGES, SL; ATLÀNTIDA TOURS VIATGES, SA
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
VIATGES HALCON, SAU; JULIÀ CENTRAL DE VIATGES, SL; ATLÀNTIDA TOURS VIATGES, SA

Renuncia desestimación