Taules de debat i participació dels conflictes socioecològics

Les Taules de debat i participació son trobades periòdiques entre representants del teixit social organitzat, per una banda, i polítics (alcaldes, regidors) i tècnics, per l'altra, on es tracten diversos conflictes socioambientals metropolitans concrets per tal de cercar vies de reflexió conjuntament.

PlanificaCada taula organitza periòdicament Cicles Temàtics sobre conflictes precisos organitzats al voltant de quatre sessions:

Presentació dels conflictes / DiscussióConfrontació amb les polítiques metropolitanes / Elaboració d'uns documents de referència dels acords.
Taula dels espais rururbans a la metròpolis:
  • CICLE TEMÀTIC: La recuperació de la pagesia a l'àrea metropolitana
    El marc general de discussió de la Taula és la producció del sector primari (agricultura, silvicultura, ramaderia, etc.) al territori metropolità. El primer cicle de la taula s'ha centrat en el fenomen de la reactivació d'activitats agràries i afins a l'àrea metropolitana que s'ha registrat els darrers anys, tot estudiant les possibilitats que s'obren mitjançant nous models de gestió i alhora els problemes que es registren.

    Descarregar document de retorn
  • CICLE TEMÀTIC: Els espais agroforestals de les Muntanyes del Baix
    Des de diferents sectors i organismes, es reconeix cada vegada més, la importància de salvaguardar els espais agraris i forestals per mantenir un equilibri al sistema d'espais oberts, crear paisatges socials i culturals resilients i produir serveis ambientals en benefici de tota l'àrea metropolitana. I l'experiència del Parc Agrari del Baix Llobregat va guanyant més visibilitat i reconeixement.

    Descarregar l'informe final
"Taula de l'urbanisme antròpic a la metròpoli"

CICLE TEMÀTIC: Com intervenim sobre les infraestructures per millorar la qualitat de l'aire i el seu impacte sobre la població?

El marc general de la discussió de la Taula és la millora de la qualitat de la qualitat de l'arie al territori metropolità. El primer cicle de la taula s'ha centrat en les millores de les infraestrucutres de transport i mobilitat a l'àrea metropolitana.

Descarregar document de retorn
"Taula de la protecció dels espais de valor ecològic a la metròpoli"

CICLE TEMÀTIC: La hiperfreqüentació del Medi Natural

El marc general de la discussió de la Taula és la posada en valor dels espais ecològics al territori metropolità. El primer cicle de la taula s'ha centrat en el fenomen de la hierpfreqüentació dels espais naturals de l'àrea metropolitana

Descarregar document de retorn
"Taula dels espais fluvials a la metròpoli"

CICLE TEMÀTIC: Eix Besòs – Ripoll

L'àmbit metropolità de Barcelona té dos grans cursos fluvials -el Llobregat i el Besòs- i diversos rius i rieres (alguns que formen part d'aquestes conques i altres que formen part de les rieres del Pla de Barcelona i les rieres del Pla del Llobregat).

Descarregar l'informe final