PSA

El Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l'AMB (PSA) és un pla d'inversions de 110 milions d'euros. Pretén impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l'AMB per reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments, sorgits arran de la COVID-19. També vol promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos –com l'aigua i l'energia– i residus municipals.

Consideracions prèvies

La COVID-19 ha impactat fortament en la vida social i econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona i dels seus ciutadans. L'AMB vol donar el màxim suport a les iniciatives municipals encaminades a superar els efectes de la crisi ocasionada per la pandèmia. Per això, ha aprovat aquest Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) que dona suport a la cohesió social, l'activitat econòmica de proximitat i la sostenibilitat ambiental, per pal·liar la crisi derivada de la COVID-19.

En conseqüència, els principis de solidaritat, cooperació i pluralitat es tenen en compte en la formulació del present Pla de sostenibilitat ambiental, amb la voluntat que comportin una millora de la qualitat de vida als municipis metropolitans i als seus barris.

Per dissenyar aquest Pla de sostenibilitat ambiental, l'AMB ha posat especial atenció en els criteris que contribueixin a assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i que tenen en compte la situació d'emergència climàtica actual.

 • ODS
  A continuació, s'indiquen els ODS afectats per la pandèmia de la COVID-19 que tenen més relació amb aquest Pla de sostenibilitat ambiental.
  • ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats. Les emergències sanitàries, com la que es deriva de la COVID-19, suposen un risc mundial i han demostrat que la preparació és vital. Es pot considerar que la pandèmia constitueix una punt d'inflexió pel que fa a la preparació i la inversió en serveis públics vitals en el segle XXI.
  • ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. La manca d'accés a l'energia pot obstaculitzar els esforços per contenir la COVID-19 en moltes parts del món. Els serveis energètics són clau per prevenir les malalties i lluitar contra la pandèmia. És important tenir aigua neta o habilitar les comunicacions i els serveis TIC que connecten les persones.
  • ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una recessió històrica amb nivells rècord de carències i desocupació. Així, s'ha creat una crisi humanitària sense precedents en què les pitjors conseqüències les estan patint els més pobres. Per sortir-ne, caldrà implementar mesures cap a un desenvolupament més sostenible i aconseguir que l'economia sigui més resilient a futures pertorbacions.
  • ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. Les tecnologies de la informació i de la comunicació han estat essencials per ajudar-nos a actuar davant de la COVID-19. La industrialització inclusiva i sostenible, així com la innovació i les infraestructures, poden crear dinàmiques que generin una ocupació competitiva; són elements bàsics per permetre un ús eficient dels recursos.
  • ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Els municipis i les àrees metropolitanes es troben en primera línia de la lluita contra la pandèmia i els seus efectes duradors. Arreu del món, la COVID-19 està amenaçant ciutats i comunitats, i posa en perill no només la salut pública, sinó també l'economia i el teixit social.
  • ODS 12. Garantir modalitats de producció i consum sostenibles. La crisi originada per la COVID-19 és una oportunitat per fer un canvi profund i sistèmic cap a una economia més sostenible. Amb l'aparició de la pandèmia s'ha vist la importància de la relació entre les persones i la natura, i la capacitat limitada del planeta per satisfer les necessitats de les persones. La COVID-19 ha de servir per millorar i canviar els nostres patrons de consum i producció per fer-los més sostenibles.
  • ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Els plans de recuperació que es defineixin per fer front a la crisi originada per la COVID-19 han de donar forma a l'economia del segle XXI, per aconseguir que sigui neta, sana, segura i més resilient. Per abordar l'emergència climàtica, els plans de recuperació posteriors a la pandèmia han de propiciar canvis sistèmics amb l'objectiu d'ajudar a reduir les emissions de CO2.
  • ODS 15. Protegir, gestionar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat. La natura és vital per a la nostra supervivència, ja que ens proporciona oxigen, regula els sistemes meteorològics, pol·linitza els cultius i produeix aliments. Ara bé, es troba sotmesa a una pressió molt elevada, que ha provocat l'alteració de gran part de la superfície terrestre.

Subir
Sobre el PSA

Abans d'elaborar el PSA, s'ha estimat la capacitat d'inversió de l'AMB en totes les mesures metropolitanes per pal·liar la crisi derivada de la COVID-19 en funció dels escenaris econòmics generals, l'evolució de l'execució pressupostària i les perspectives econòmiques futures. El resultat d'aquesta avaluació permet destinar la xifra de 110 milions d'euros al Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l'AMB.

Es desplega mitjançant dos programes:

 • Programa d'inversions del PSA, dotat amb 100 milions d'euros, que incorpora les inversions de l'AMB per als municipis, ja siguin d'execució directa o en cooperació amb els ajuntaments. Aquest programa es desplegarà a 35 municipis de l'AMB, sense incloure-hi Barcelona.
 • Programa de projectes i assistència tècnica del PSA, dotat amb 10 milions d'euros, que permet complementar el treball directe de l'AMB en els projectes amb tasques tècniques externes vinculades a les inversions del PSA.

Els imports necessaris per executar les inversions previstes en el Pla s'ajustaran i es consignaran anualment segons els pressupostos de l'AMB en els exercicis successius. 

A l'hora de calcular la distribució dels recursos disponibles per al programa d'inversions, en una primera fase, s'ha mantingut la diferenciació dels municipis en dos grups, en funció del seu règim de participació en els ingressos de l'Estat (PIE). D'una banda, hi ha els municipis de més de 75.000 habitants adscrits al sistema de cessió de tributs, que fan unes aportacions a l'AMB relatives a la PIE més grans tant en valor absolut com en la ràtio per habitant. Aquest grup inclou els sis municipis metropolitans amb més població, sense comptar-hi Barcelona. D'altra banda, hi ha els 29 municipis de menys de 75.000 habitants inclosos en el règim general de la PIE, que fan una aportació individualitzada menor.

 • Assignació de fons

  Inicialment, l'assignació dels fons destinats a l'execució del Pla de sostenibilitat ambiental es caracteritza per voler ser proporcional i, al mateix temps, tendir a compensar les desigualtats que hi ha entre els municipis metropolitans. Aquests criteris ja s'han aplicat en el Programa d'inversions de cohesió territorial 2020-2023 (PACTE 2020-2023), de la manera que es descriu a continuació.

  La voluntat de proporcionalitat es reflecteix amb l'assignació d'una part més gran dels recursos en funció del pes de la població de cada municipi sobre el total de població que integra l'AMB, sense incloure-hi la ciutat de Barcelona. Les dades oficials de població que s'han utilitzat són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en data 1 de gener del 2018.

  Per tenir en compte les desigualtats entre municipis, s'assigna una part dels recursos de manera inversament proporcional al nivell socioeconòmic de cada municipi. Per fer-ho, es pren com a indicador la dada de la renda bruta familiar disponible per habitant de l'any 2018 (dades de la Diputació de Barcelona), es pondera d'acord amb la xifra de població respectiva i s'aplica de manera inversa.

  Finalment, per acomplir els propòsits de proporcionalitat i de cohesió territorial i socioeconòmica, s'han adoptat els criteris següents:

  • El 62 % dels recursos s'assigna de manera direc- tament proporcional a la població.
  • El 30 % del Programa es reparteix segons el nivell  socioeconòmic de cada municipi prenent com a indicador un índex invers elaborat sobre la base de la renda bruta familiar disponible per habitant, que es pondera també en funció de la població, de manera que queda compensada als municipis que estan per sota de la mitjana de l'àmbit metropolità. Així, s'aconsegueix una redistribució que té en compte la situació socioeconòmica mitjana de cadascun dels municipis de l'àmbit.
  • Es distribueix linealment un 4 % dels recursos en- tre els 29 municipis de l'AMB de menys de 75.000 habitants, que estan inclosos en el sistema general de participació en els ingressos de l'Estat (PIE). Això garanteix un fons mínim de 137.931 euros per a cadascun d'ells, que permet un llindar bàsic de magnitud de les actuacions, especialment important en el cas dels municipis més petits.
  • El 4 % restant dels recursos es reparteix entre els sis  municipis de l'AMB que participen en l'assignació del Programa i formen part del règim de cessió en la participació en els ingressos de l'Estat (PIE). Aquest criteri afavoreix la millora de l'equilibri i redistribució que pretén assolir la filosofia d'assignació d'aquest Programa.
  Assignació de fons del Pla per municipis
  Municipi Pla de sostenibilitat ambiental
  Badalona 13.248.720,00
  Badia del Vallès 1.022.791,04
  Barberà del Vallès 2.078.171,04
  Begues 506.111,03
  Castellbisbal 835.171,04
  Castelldefels 3.697.371,03
  Cerdanyola del Vallès 3.403.651,04
  Cervelló 615.071,03
  Corbera de Llobregat 900.691,03
  Cornellà de Llobregat 5.435.992,00
  Esplugues de Llobregat 2.633.771,03
  Gavà 2.728.091,04
  L'Hospitalet de Llobregat 15.801.640,00
  Molins de Rei 1.506.351,03
  Montcada i Reixac 2.245.351,04
  Montgat 806.651,04
  Pallejà 740.231,03
  La Palma de Cervellò 295.771,03
  El Papiol 355.031,03
  El Prat de Llobregat 3.843.451,04
  Ripollet 2.430.791,04
  Sant Adrià de Besòs 2.249.351,04
  Sant Andreu de la Barca 1.711.171,04
  Sant Boi de Llobregat 5.218.864,00
  Sant Climent de Llobregat 355.031,03
  Sant Cugat del Vallès 4.922.084,00
  Sant Feliu de Llobregat 2.588.271,03
  Sant Joan Despí 2.001.091,03
  Sant Just Desvern 989.071,03
  Sant Vicenç dels Horts 1.753.251,04
  Santa Coloma de Cervelló 583.211,03
  Santa Coloma de Gramenet 7.470.660,00
  Tiana 580.851,03
  Torrelles de Llobregat 452.991,03
  Viladecans 3.993.231,04
  Suma 100.000.000,00
  Programa de projectes i assitència tècnica del PSA 10.000.000,00
  TOTAL 110.000.000,00
   
 • Tipologia de projectes

  Els projectes que es poden incloure dins del Programa d'inversions del Pla de sostenibilitat ambiental s'agrupen per eixos.

  Un projecte pot estar en més d'un eix. Tot i la definició per eixos, també es poden sol·licitar i incloure altres inversions que encaixin amb els objectius del Pla de sostenibilitat ambiental.

  Amb aquest Pla no es finançarà cap inversió, ni totalment ni parcialment, que no sigui de competència municipal o metropolitana, i tampoc no servirà per avançar diners que corresponguin a finançaments d'altres administracions.

  Tipologia de projectes elegibles dins del Pla de sostenibilitat ambiental


Subir
Directrius de gestió

Directrius de gestió del Programa d'Inversions del PSA i pautes per a la gestió del Programa de projectes i assistència tècnica del PSA

 • Programa d'nversions del PSA
  1. El Programa d'inversions del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) és un programa d'inversió adreçat al conjunt del territori metropolità que s'executarà als municipis que formen part de l'AMB, excepte Barcelona, amb els principis de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el ventall d'accions públiques per desenvolupar. En cap cas es destinaran diners del Pla de sostenibilitat ambiental a despesa corrent.
  2. La dotació global de recursos del Programa d'in-versions del PSA és de 100.000.000 d'euros.
  3. La finalitat principal del PSA és reforçar les políti-ques de mobilitat urbana sostenible per adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la COVID-19, així com promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos i residus municipals.
  4. De cara a distribuir equilibradament les inversions arreu del territori metropolità, s'assignen inicialment unes magnituds d'inversió per municipis basades en dades del 2018 dels índexs de població i de la renda bruta familiar disponible per habitant ponderada en funció de la població.
  5. El conjunt d'inversions del PSA es materialitzarà segons la relació d'actuacions que quedi determinada per petició dels ajuntaments i validada per la Comissió Tècnica i la Comissió Directora del PSA. Correspon a la Vicepresidència Executiva de l'AMB donar curs a les actuacions. Cada ajuntament haurà de presentar la petició inicial de les actuacions en un termini màxim de 6 mesos des de la data de publicació de l'aprovació del PSA per part de l'AMB. Els canvis o modificacions en les actuacions que vulguin demanar els ajuntaments hauran de sol·licitar-se en un termini màxim de 9 mesos a partir de la data de publicació de l'aprovació del PSA per part de l'AMB. Es pot donar la circumstancia que existeixin actuacions aprovades del PSA i que es trobin pendents de rebre possible finançament dels fons Next Generation dins del període de 9 mesos esmentat anteriorment. Una vegada hi hagi resolució de la subvenció, els ajuntaments disposaran de 3 mesos a partir de la data de la notificació de la subvenció per demanar nous destins de les inversions.
  6. Normalment i de manera preferent, els serveis de l'AMB, d'acord amb els ajuntaments, seran els qui duran a terme la concepció, el projecte i l'adjudicació i gestió de les obres del PSA.
  7. Els recursos del PSA podran complementar o no-drir les actuacions d'abast municipal, ja siguin les pròpies d'aquest Programa o les cofinançades amb fons municipals, fons d'altres administracions o fons específics. En aquests supòsits, les obres podran ser adjudicades pels ajuntaments o per l'administració corresponent en cada cas. L'AMB formalitzarà un acord per al finançament o, si escau, es formularà un protocol particularitzat per regular els aspectes tècnics i econòmics que requereixi l'actuació. En aquests casos la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la fitxa creada per l'AMB a aquest efecte.
  8. En cap cas no es podran sobrepassar els imports to-tals sol·licitats i aprovats per a cada ajuntament, però sí que es podran aplicar les baixes generades en altres actuacions. I en qualsevol cas, si existeix un sobrecost a l'aportació total, l'haurà d'assumir l'ajuntament.
  9. El control i seguiment del PSA s'efectuarà sobre la relació d'actuacions, l'estat tècnic i administratiu de gestió i execució de cada actuació, la distribució dels recursos financers entre les diferents actuacions i els diferents exercicis, el procés de certificació i l'encaix de la tresoreria.
  10. En cas que alguna actuació del PSA estigui vincu-lada a l'arranjament de l'espai públic o de parcs, això no comportarà necessàriament que s'adscriguin als processos o programes ulteriors de conservació i manteniment que duu a terme l'AMB. Caldrà decidir amb posterioritat, de manera expressa, la possible inclusió de cada actuació susceptible d'adscripció als esmentats programes de conservació i manteniment, en el marc de l'estudi, prognosi i regulació de les línies d'acció metropolitanes generadores de despesa corrent.
  11. El PSA té vigència per al present període quadri-ennal i el seu desplegament pressupostari es concreta en els exercicis successius del 2021 al 2023. Les dotacions no executades d'aquest Pla es donaran de baixa el 31 de desembre de 2024, havent-hi la possibilitat de pròrroga amb acord del Consell Metropolità.
  12. La identificació de les actuacions del PSA es farà segons les prescripcions del Manual d'imatge de l'AMB pel que fa a la senyalització i retolació, en el lloc de les diferents obres i actuacions. L'AMB i els ajuntaments podran comunicar i difondre, a través dels mitjans a l'abast, la naturalesa, els objectius, les característiques i les circumstàncies de les actuacions del PSA, tenint en compte les normes i els costums d'imatge respectius. Els actes formals de primera pedra, posada en marxa o inauguració es faran de manera conjunta i coordinada.
  13. Ateses les diferències en el finançament del PSA i de la resta de programes d'inversió, s'intentarà evitar que un mateix projecte es pugui finançar amb fons del PSA, del PSG, del PAMUS, del PACTE o d'altres plans o programes metropolitans. La manera preferent de combinar actuacions relacionades amb finançaments de programes diferents és la redacció de projectes diferenciats en fases o independents, i que es licitin conjuntament.
  14. En cas que el conjunt dels projectes sobrepassi els imports atorgats a cada municipi, l'ajuntament podrà fer aportacions addicionals per poder aconseguir l'execució dels projectes previstos.
  15. Les inversions metropolitanes del proper mandat (2023-2027) a cada municipi seran garantia de cobrament, en el seu cas, dels imports que els ajuntaments hagin de pagar a l'AMB sobre la base de l'execució del present PSA.
 • Programa de projectes i assistència tècnica del PSA
  1. Les assistències tècniques sol·licitades pels ajuntaments metropolitans es duran a terme mitjançant el personal propi dels diferents serveis implicats de l'AMB o, quan la càrrega de treball del personal adscrit no permeti atendre l'encàrrec concret, mitjançant la contractació externa. La dotació global és de 10.000.000 d'euros. Aquesta dotació únicament es destinarà a  projectes del Programa d'inversions del PSA que gestioni l'AMB directament.
  2. L'AMB finançarà la totalitat de les contractacions d'assistències tècniques externes necessàries per atendre els projectes del PSA gestionats per l'AMB que tinguin un cost que no superi els 100.000 euros.
  3. Les actuacions que requereixin la contractació d'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 100.0000 euros i inferior als 200.000 euros, les hauran d'assumir entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB. A l'AMB li correspon un total de 100.000 euros i a l'ajuntament el que resti del cost total.
  4. Les actuacions que requereixin la contractació d'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 200.0000 euros, les hauran d'assumir entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB al 50 %.
  5. Aquestes col·laboracions per al finançament dels treballs d'assistència tècnica s'hauran de regular, si escau, mitjançant un conveni.
  6. També s'hauran d'assumir conjuntament, segons els criteris anteriors, altres costos dels treballs d'assistència tècnica que complementin les despeses assenyalades anteriorment.
  7. Tant en els casos esmentats en les pautes 3 i 4 com en la 6, es tindrà en compte la suma de tots els encàrrecs corresponents a un mateix projecte.

Subir
Tramitació

Oberta la convocatòria per presentar projectes a les inversions del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA).

Aneu al tràmit


Subir