Verificar documents d'HMB

Volver
Tipo:
Avisos AMB
Categoría:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoría:
Tràmits
Fecha novedad:

Enlace:
Verifica HMB

Descripción

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB).