10.5.2 Iconografia B

Formats, tamanys i famílies d'icones emprades al lloc web.