10.4.5 Destacats

230 x 150 píxels

Podem tenir destacats fotogràfics o amb motius gràfics). Quan els destacats són gràfics seguirem (sempre que
es pugui per disseny) el mateix criteri, fons de color pla i motiu gràfic centrat en blanc.
En el cas de logotips i imatges gràfiques ja creades, ens podrem saltar aquesta directriu, però emprant sempre un sól color pla de fons.
Si a més cal crear una icona de servei (les dels carrusels de home i subhomes) es seguirà un únic criteri, fons pla i motiu iconogràfic blanc centrat.