Secretaria

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretaria de classe primera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.

Tipo:
Provisió llocs i mobilitat
Número expediente:
900694/18
Período de presentación de solicitudes:
()
Estado:
Resultados
Publicación:
DOGC 7711 de 30.08.2018
Servicio de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enlaces relacionados