Propostes d'implantació del BRT i Bicipista a l'autopista C31 entre Montgat, Badalona i Sant Adrià de Besòs

IMG
Proposta d'implantació d'una estació de BRT a l'àmbit del Màgic-Badalona. | Equip redactor

En continuïtat amb el model proposat el 2016 per a l'autopista C-31 entre Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat, l'objecte d'aquest estudi és assajar propostes d'implantació d'un bus ràpid trànsit (BRT) i d'un traçat de Bicipista (carril bici ràpid) en el tram nord de l'autopista C-31.

Superficie:
60 ha
Fases:
Estudio -
Dirección y coordinación:
Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme, AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament urbanístic, AMB)
Equipo redactor:
Jordi Peralta i Anna Majoral (arquitectes), Anna Fabregat, Marc Ruiz i Albert Rodríguez (estudiants d'arquitectura, AMB)
Municipios:
Badalona, Montgat, Sant Adrià de Besòs

Descripción

Títol oficial del pla
Estudi de propostes d'implantació del BRT i BICIPISTA a l'autopista C-31 entre Montgat i Sant Adrià de Besòs.

Aquest estudi es planteja en continuïtat amb el model de transformació i millora de l'autopista C-31 nord, proposat per l'AMB l'any 2016. Aquest model aspira a convertir l'autopista en un element estructurador tant a escala territorial com local, a partir de tres estratègies complementàries:

  1. Diversificar els serveis lineals.
  2. Potenciar els passatges.
  3. Dotar les vores d'urbanitat.
Aquestes estratègies de transformació s'emmarquen en el model del Pla territorial urbanístic metropolità i en el model de transició cap a la mobilitat sostenible, impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'objectiu d'aquest estudi és definir una nova línia de bus ràpid trànsit (BRT) ubicada sobre l'autopista i assajar-ne la implantació, així com la creació d'un nou carril bici ràpid.

Es proposa un sistema de nou parades de BRT ubicades en la intersecció amb la xarxa de transport públic urbà existent, que permet oferir un servei de transport públic amb dues lògiques: una línia ràpida amb cinc parades i una línia urbana amb nou parades que relliga tota la xarxa local. Aquest sistema compta amb un carril segregat per al BRT per sentit ubicat a la part exterior de la calçada actual, que es desdobla allà on hi ha una parada. D'aquesta manera, es permet l'avançament dels autobusos ràpids, cosa que maximitza la velocitat comercial del servei. Aquest sistema implica una reorganització de la plataforma de l'autopista (amplada de carrils, vorals, mitjanes, etc.) amb una reducció de la calçada per a vehicles privats dels 3+3 actuals a 2+2. Addicionalment, es proposa a l'extrem nord, en la parada de Montgat i situat sobre la reserva d'equipament del sector Manresà, un aparcament d'intercanvi (park&ride) de 1.200 places d'aparcament per oferir un intercanvi modal que redueixi l'entrada de vehicles privats al sistema conurbat de Barcelona.

De manera complementària i en coherència amb el model d'integració proposat anteriorment, es defineix un carril bici ràpid "Bicipista" (una banda de dos carrils de dos metres cadascun) que aprofita la reorganització de carrils i vorals necessària per implantar el BRT. Les característiques d'aquest carril coincideixen amb els requeriments de la xarxa europea Eurovelo per a la creació de carrils bici de llarg recorregut, amb una funció vinculada a l'esport i al lleure, però també a la mobilitat sostenible per als desplaçaments casa-feina.

Totes dues línies de mobilitat sostenible es retroalimenten i ofereixen la possibilitat de millorar ambientalment i urbanística la integració de l'autopista en el seu entorn urbà.

L'estudi assaja la implantació de cadascuna de les nou parades plantejades, a diferents sectors:
  • Canvis sobre l'estructura existent.
  • Canvis necessaris i/o potencials sobre l'espai públic.
  • Canvis necessaris i/o potencials d'urbanisme.
  • Organització dels fluxos i els espais vinculats a les parades BRT.
  • Possible disseny i materialitat de les parades.
  • Plantejament d'alternatives i d'una execució temporal progressiva.