Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)
  Artículo
  Article 365 - Condicions de l'edificació

Article 365 - Condicions de l'edificació


1. Les condicions generals de l'edificació, i les estètiques, les sanitàries i les d'ús es precisaran, tant com calgui, a les ordenances del Pla Especial.

2. Les condicions d'edificació de les diferents zones seran determinades al respectiu Pla Especial atenent als tipus d'ordenació de l'edificació existent, i respectaran preferentment les condicions següents:

I. Àrees d'edificació segons alineacions.
Condició 1a. Alçada reguladora màxima segons l'amplada del vial i amb límit màxim de plantes, sense admetre àtics. Regirà el quadre de l'article 328.
Condició 2a. Front mínim de parcel·la: 6,50 m.
Condició 3a. L'espai lliure interior d'illa no serà edifica­ble.

II. Àrees d'edificació aïllada.
Condició 1a. L'alçada reguladora màxima és de 9'15 m. corresponent a planta baixa i dues plantes com a límit màxim.
Condició 2a. La superfície mínima de parcel·la és de 250 m2.
Condició 3a. El percentatge màxim d'ocupació de parcel·la és del 40 per 100. L'ocupació del subsòl s'ha de regular pel que disposa l'article 249.
Condició 4a. La separació mínima a les llindes de parcel·la ha de ser de 3 m. al frontal i 2 m. als laterals i fons.
Condició 5a. S'admeten les edificacions auxiliars sense depassar l'ocupació màxima de parcel·la.

III. Àrees d'edificació segons volumetria específica.
Condició 1a. L'alçada màxima admesa és de 21,5 m. corresponents a planta baixa i sis pisos com a màxim.
Condició 2a. La parcel·la mínima admesa és la de 800 m2.

IV. Àrees d'edificació segons ordenació lliure.
S'aplicaran les condicions de les Àrees d'edificació aïllada, però respectant les situacions actuals de distàncies menors a límits de parcel·la.