Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Artículo
  Article 31 - Prescripcions específiques sobre prevenció d'incendis

Article 31 - Prescripcions específiques sobre prevenció d'incendis


1. En les sol·licituds de llicència referides a actes inclosos en la normativa específica per a la prevenció d'incendis, s'observaran i es compliran les prescripcions establertes al capítol corresponent d'aquestes ordenances.

2. Quan la normativa específica indicada exigeixi la instal·lació de boques d'incendis o altres elements a la via pública, l'interessat haurà d'acreditar, abans de la resolució de l'expedient, haver instat a la companyia subministradora d'aigua l'execució de les obres i la instal·lació i haver-ne dipositat o satisfet el cost a l'esmentada companyia.