Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 1a. Normes aplicables a tots els tipus d'ordenació de l'edificació
  Artículo
  Article 226 - Soterranis

Article 226 - Soterranis


1. Els soterranis en el tipus d'ordenació segons alineacions de vial, són els espais situats per sota de la planta baixa, tinguin o no obertures, a causa dels desnivells, en qualsevol dels fronts de l'edificació.

2. Als altres tipus d'ordenació, el soterrani és tota planta soterrada o semisoterrada, sempre que el seu sostre estigui a menys d'un metre per damunt del sòl exterior definitiu. La part de planta semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d'un metre per damunt d'aquest nivell, tindrà, en tota aquesta part, la consideració de planta baixa.
En aquests tipus d'ordenació els soterranis, a més a més de la condició anterior, han d'ajustar‑se, segons la situació en què es trobin, a les regles següents:

a. El soterrani situat dins de la projecció del cos de l'edifici que per la seva situació defineix com a planta baixa la situada immediatament pel seu damunt, haurà de tenir el seu sostre situat, pel que fa a la cota natural del terreny, amb una variació absoluta de més‑menys un metre.
b. Els soterranis situats fora de la projecció de l'edifici que ocupen l'espai lliure d'edificació dins dels percentatges d'ocupació màxima de parcel·la, que resulten de desmunts, excavacions o anivellacions, hauran de tenir el sostre a menys d'un metre del nivell del sòl exterior definitiu, obtingut per manipulació del terreny natural amb les limitacions indicades a l'article 255 d'aquestes Normes.

3. Als soterranis no es permet l'ús d'habitatge ni la ubicació d'habitacions en ús residencial i sanitari. Els soterranis, per dessota del primer, només podran destinar‑se a aparcaments, instal·lacions tècniques de l'edifici, cambres cuirassades i similars. Això no obstant, podran autoritzar‑s'hi altres usos, diferents del d'habitatge i del residencial, si es dota el local de mesures tècniques segures que cobreixin els riscos d'incendi, explosió i altres i el desallotjament, amb seguretat, de les persones en aquests casos.

4. L'alçada lliure dels soterranis ha de ser de 2,20 m., com a mínim.

5. La il·luminació i ventilació dels soterranis quan es realitzi amb solucions de pati anglès, qualsevol que siguin les seves dimensions comportarà la consideració de planta baixa als efectes d'aplicació de l'altura reguladora màxima i nombre de plantes i de comptabilització en la superfície de sostre edificable.

Imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.

 • Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipio
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC núm. 3175 de 05/07/00).

  S'afegeix un apartat 6


  6. Per autoritzar la construcció de soterranis, quan sigui presumible que puguin interferir en l'ús públic del subsòl, per infrastructures existents o previstes, o afectar jaciments arqueològics, o incidir en les condicions geològiques o el nivell freàtic de l'entorn, l'Ajuntament exigirà l'aportació dels estudis oportuns, amb interrupció del termini previst per a l'atorgament de llicències.
  En qualsevol cas, els estudis citats hauran d'aportar-se sempre que es depassin quatre plantes soterrànies o se superi la profunditat de 13,00 m. comptats des del paviment de la planta baixa. Quan el soterrani estigui previst en un instrument de planejament, aquest haurà d'incorporar les justificacions tècniques a l'efecte.
  Si dels estudis aportats o dels informes municipals que en relació als mateixos s'emetin, en resultés que la construcció prevista pogués incidir negativament en algun dels aspectes indicats, o presentés un greu risc potencial, inclús amb l'adopció de mesures correctores, es denegarà l'autorització.

 • Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d'aparcaments en edificis de nova construcció a Sant Joan Despí.

  Municipio
  Sant Joan Despí

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 22 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01), amb la següent prescripció d'ofici:

  S'aplicarà el que disposen els articles 299.5 i 299.6, actualment vigents, en aquells casos que sigui impossible físicament ubicar les places d'aparcament en planta soterrani i en planta baixa, fins i tot utilitzant ascensors mecànics.

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte

  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a tot l'àmbit territorial de Sant Joan Despí, independentment de la seva qualificació i classificació o règim jurídic del sòl.

  Reglamentació Ordenança

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà dos places per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior o sòl urbanitzable programat, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim de dos places per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o dos places per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.

  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges, tant en sòl urbà com urbanitzable.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 226 i 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani i rasants del mateix.

  3. L'article 299.5 i 6 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances, justificat a l'article 3, per la qual cosa no serà d'aplicació general l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  Disposició addicional

  Per allò no previst a la present Ordenança, s'estarà al que disposa el Pla general metropolità (PGM).