Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 1a. Normes aplicables a tots els tipus d'ordenació de l'edificació
  Artículo
  Article 225 - Planta baixa

Article 225 - Planta baixa


1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

a. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, que corresponen a la parcel·la.
En els casos en què, a conseqüència del pendent, existeixi més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la la de posició inferior.
En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents, la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa.
b. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
c. Als altres tipus d'ordenació de l'edificació, la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es defineix a l'article 261 d'aquestes Normes.

2. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

Tipus d'ordenació Altra referència Alçada
Edif. segons alineacions de vial 3,70 m.
Edificació aïllada - planta baixa oberta
- planta baixa tancada
3,00 m.
2,50 m.
Altres tipus d'ordenació 2,75 m.

Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referència de l'alçada reguladora serà de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes, segons la modalitat de semisoterrani i entresòl.

4. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta baixa quan formin part del local ubicat a l'esmentada planta i no tinguin accés independent des de l'exterior, i s'hauran de complir les condicions següents:

a. Els entresolats s'han de separar un mínim de 3 m. de la façana de l'edifici.
b. L'alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior es destina a dipòsit de materials, l'altura mínima es redueix en l'esmentada part a 2,10 m.
c. L'entresolat no podrà prolongar‑se i ocupar l'espai lliure interior d'illa.
d. La construcció dels entresolats no ha d'implicar distorsió en la composició estètica de la façana de l'edifici. Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcció d'entresolats, s'han de regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l'edificació. Els ajuntaments respectius podran limitar o, si és el cas, prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixin un context històric o tradicional.
e. Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable independent de la planta baixa i no són atribuïbles al còmput de l'edificabilitat que pugui ser or­denada mitjançant estudis de detall.

5. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada no es permeten les plantes d'entresolat.

6. Als altres tipus d'ordenació les plantes entresolat es podran admetre quan així ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfície s'ha d'incloure al còmput de l'edificabilitat.

 • Modificació de l'article 225 de les Normes urbanístiques del PGM per a la regulació de la implantació de l'ús d'habitatge en planta baixa, a Barcelona.

  Municipio
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 13 de gener de 1999 (DOGC núm. 2819 de 3/02/1999), incorporant d'ofici les prescripcions següents:

  a. Mantenir que l'ús d'habitatge en planta baixa continua limitat a la part d'aquesta delimitada entre l'alineació a vial i el límit de la profunditat edificable resultant.
  b. Vincular l'ús d'habitatge en la planta entresolat a l'alliberament de l'ocupació del pati d'illa i garantir el manteniment com a espai no ocupable la reculada de 3 m. a façana pròpia d'aquesta part de l'edificació.
  c. Determinar que en cap cas l'admissió d'habitatge resultant dels precedents apartats, no suposarà increment de la densitat pròpia de la zona corresponent.

  Redacció proposada:
  1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

  a. Al tipus d'ordenació segons alineació de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en els punts de major i menor cota, respectivament que corresponen a la parcel·la.
  En els casos en què a conseqüència del pendent existeixi més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la la de la posició inferior.
  En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa.
  b. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
  c. Als altres tipus d'ordenació de l'edificació la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es defineix a l'article 261 d'aquestes Normes.

  2. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

  Tipus d'ordenació Altra referència Alçada
  Edif. segons alineacions de vial 3,70 m.
  Edificació aïllada - planta baixa oberta
  - planta baixa tancada
  3,00 m.
  2,50 m.
  Altres tipus d'ordenació 2,75 m.

  Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referència de l'alçada reguladora serà de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més , i de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.

  3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.

  4. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta baixa quan formin unitat física i funcional amb el local ubicat a l'esmentada planta i no tinguin accés independent des de l'exterior, i s'hauran de complir les condicions següents:

  a. Els entresolats s'han de separar un mínim de 3 m. de la façana de l'edifici.
  b. L'alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior es destina a dipòsit de materials, l'alçada mínima es redueix en l'esmentada part a 2,10 m. No es permet la seva construcció quan no es puguin assolir aquestes alçades.
  c. L'entresolat no podrà prolongar-se i ocupar l'espai lliure interior d'illa. No es permeten els entresolats en els passatges.
  d. La construcció dels entresolats no ha d'implicar distorsió en la composició estètica de la façana de l'edifici.
  Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcció d'entresolats, s'han de regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l'edificació. Els ajuntaments respectius podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixen un context històric o tradicional
  e. Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable independent de la planta baixa i no són atribuïbles al còmput de l'edificabilitat que pugui ser ordenada mitjançant estudis de detall.

  5. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada no es permeten les plantes d'entresolat.

  6. Als altres tipus d'ordenació les plantes entresolat es podran admetre quan això ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfície s'ha d'incloure al còmput d'edificabilitat.

  7. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial s'estableixen les següents condicions per a l'admissió d'habitatges a planta baixa:

  a. No ha de suposar increment de la densitat d'habitatges admesa en la parcel·la per raó de la qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.
  b. Quan alguna estància-menjador o dormitori tingui façana a l'espai lliure interior d'illa, la part d'aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà de restar sense edificar en planta baixa en tota la seva superfície. Aquesta superfície, però, es computarà com a construïda a efectes del càlcul de la densitat d'habitatges.
  c. Aquest espai, en front de les estàncies-menjador o sales, tindrà una fondària mínima de 6 m. i una amplada mínima de 4,5 m.

  8. La construcció d'entresolats en els habitatges de planta baixa haurà d'acomplir totes les condicions d'aquest i a més les següents:

  a. La superfície mínima en planta baixa de cada habitatge, sense considerar l'entresolat, serà de 36 m2 útils.
  b. No es permet la ventilació de les dependències que sigui obligatori compartimentar, únicament a través del doble espai de la planta baixa produït per la reculada de l'entresolat.
  c. En tot cas, l'alçada lliure mínima de l'entresolat serà de 2,50 m.
 • Ordenança complementària de l'article 225 de les Normes urbanístiques del PGM, d'aplicació a les edificacions en Zones Industrials amb aquest ús, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipio
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, de 23 de gener de 1991 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91).

  1. Disposicions d'aplicació al tipus d'ordenació segons alineacions de vial

  a. Planta baixa és aquella el paviment de la qual està situat entre 1,20 m. per sobre i 0,60 m. per sota de la rasant del vial.
  b. La zona de planta baixa destinada a moll de càrrega i descàrrega haurà de retirar-se un mínim de 8 m. de la línia de façana; així mateix s'haurà de mantenir el tancament corresponent que la normativa estableix per a les edificacions segons alineacions de vial.
  c. Es mantindrà l'aplicació de l'article 240 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i no comportarà cap modificació dels usos admesos a la planta soterrani resultant.
  d. S'hauran de complir l'alçada lliure mínima de la planta baixa establerta a les normes i ordenances vigents i la resta de paràmetres edificatoris (ARM, etc.)

  2. Disposicions d'aplicació al tipus d'ordenació segons edificació aïllada

  a. Planta baixa és aquella el paviment de la qual està situat fins a 1,20 m. per damunt de la rasant.
  b. La zona de planta baixa destinada a moll de càrrega i descàrrega haurà de retirar-se un mínim de 8 m. de la línia de parcel·la al seu front a vial.
  c. Es mantindrà el compliment de l'article 226 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i no comportarà cap modificació dels usos admesos a la planta soterrani resultant.
  d. S'haurà de complir l'alçada mínima lliure de la planta baixa que estableix les normes i ordenances i la resta de paràmetres edificatoris (ARM, etc.)
 • Modificació dels articles 225, 298, 299 i 300 de les Normes urbanístiques del PGM, per a la regulació de l'ús d'habitatge en planta baixa i previsió d'aparcaments en els edificis, a Santa Coloma de Gramenet.

  Municipio
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de juny de 2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02).

  Modificació de l'article 225 de les N.U. per a la regulació de l'ús d'habitatge en planta baixa

  Sobre la redacció inicial de l'article 225 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana el 14 de juliol de 1976 (BOP de 19/07/76), es proposa la següent redacció:

  1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

  a. Als tipus d'ordenació segons alineació de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial en els punts de major i menor cota, respectivament que corresponen a la parcel·la.
  En els casos en què a conseqüència del pendent existeix més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per cada tram de frontal de parcel·la de la posició inferior.
  En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa
  b. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
  c. Als altres tipus d'ordenació d'edificació la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es defineix a l'article 261 d'aquestes Normes.

  2. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

  Tipus d'ordenació Altra referència Alçada
  Edif. segons alineacions de vial 3,70 m.
  Edificació aïllada - planta baixa oberta
  - planta baixa tancada
  3,00 m.
  2,50 m.
  Altres tipus d'ordenació 2,75 m.

  Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referència de l'alçada reguladora serà de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i de 3,70 m. per a amplades menors a 20 m.

  3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.

  4. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, es permeten els altells en planta baixa quan formin unitat física i funcional amb el local ubicat a l'esmentada planta i no tinguin accés independent des de l'exterior, i s'hauran de complir les condicions següents:

  a. Els altells s'han de separar un mínim de 3 m. de la façana de l'edifici.
  b. L'alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 m.; això no obstant, si la part superior es destina a dipòsit de materials, l'alçada mínima es redueix en l'esmentada part a 2,10 m. No es permet la seva construcció quan no es puguin assolir aquestes alçades
  c. L'altell no podrà prolongar-se i ocupar l'espai lliure interior d'illa. No es permeten els entresolats en les edificacions que tant sols tinguin façana a passatges.
  d. La construcció dels altells no ha d'implicar distorsió en la composició estètica de la façana de l'edifici.
  Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcció d'altells, s'han de regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l'edificació. Els ajuntaments respectius podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbit determinats que constitueixen un context històric o tradicional.
  e. Els altells no constitueixen superfície de sostre edificable independent de la planta baixa i no són atribuïbles al còmput de l'edificabilitat que pugui ser ordenada mitjançant estudis de detall.

  5. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada no es permet les plantes altell.

  6. Als altres tipus d'ordenació les plantes altell es podran admetre quan això ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfície s'ha d'incloure al còmput d'edificabilitat.

  7. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial s'estableixen les següents condicions per a l'admissió d'habitatges a planta baixa:

  a. No ha de suposar increment de la densitat d'habitatges admesa en la parcel·la per raó de la qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.
  b. Quan alguna estància-menjador o dormitori tingui façana a l'espai lliure interior d'illa, la part d'aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà de restar sense edificar en planta baixa en tota la seva superfície. Aquesta superfície, però, es computarà com a construïda a efectes del càlcul de la densitat d'habitatges. En supòsit d'aplicació d'aquest apartat, el solar passarà a tenir la condició d'indivisible, condició que es constituirà mitjançant inscripció registral en l'historial de la finca, la seva mancança serà motiu suficient de denegació de la llicència d'ús i ocupació
  c. Aquest espai, en front de les estàncies-menjador o sales, tindrà una fondària mínima de 6 m. i una amplada mínima de 4,50 m., el paviment del qual estarà com a màxim 1 m. per sobre de la cota superior del paviment definitiu de la dependència a ventilar o il·luminar.
  d. L'ús d'habitatge en planta baixa resta limitat a la part d'aquesta, delimitada entre l'alineació a vial i el límit de la fondària edificable resultant.

  8. La construcció d'entresolats en els habitatges de planta baixa haurà de complir totes les condicions d'aquest i a més les següents:

  a. La superfície mínima en planta baixa de cada habitatge, sense considerar la de l'altell, serà de 36 m2 útils, i haurà de tenir inclosa alguna de les peces principals de l'habitatge.
  b. No es permet la ventilació de les dependències que sigui obligatori compartimentar, únicament a través del doble espai de la planta baixa produït per la reculada de l'entresolat.
  c. En tot cas, l'alçada lliure mínima de l'entresolat serà de 2,50 m.
  d. La superfície construïda de l'altell destinat a habitatge en cap cas podrà sobrepassar la que resultés de construir en planta baixa, la porció de solar edificable comprès entre la línia de fondària edificable i el fons del solar.
  e. L'ús de la planta altell com habitatge resta prohibit, a més de per incompliment d'algun punt o apartat anterior, en les següents situacions:
  – En el cas d'habitatge unifamiliar.
  – En el cas que el pati interior d'illa resultes inedificable en planta baixa per aplicació de l'article 243 de les N.U. del PGM.
  – En el cas que la possible superfície útil de l'altell destinat a habitatge, sense comptabilitzar l'escala d'accés al mateix, fos inferior a 6 m2.
  – En el cas d'edificis inclosos al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
 • Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipio
  Santa Coloma de Gramenet
  ma de Gramenet.

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGM ARTICULAT PROSSAT

  Art. 225. Planta baixa.

  1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

  a) Als tipus d'ordenació segons alineació de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per damunt i 0,60 m. per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, que corresponen a la parcel·la.
  En els casos en què a conseqüència del pendent existeixi més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la la de posició inferior.
  En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents, la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa.
  b) Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt de la planta soterrani real o possible.
  c) Als altres tipus d'ordenació d'edificació la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb la planta soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es defineix a l'article 261 d'aquestes Normes.

  2. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

  Tipus d'ordenació Altra referència Alçada
  Edif. segons alineacions de vial 3,70 m.
  Edificació aïllada - planta baixa oberta
  - planta baixa tancada
  3,00 m.
  2,50 m.
  Altres tipus d'ordenació 2,75 m.

  Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada mínima del sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referència de l'alçada reguladora serà de quatre metres (4 m.) per a amplades de vial de vint metres (20 m.) o més, i de tres metres setanta centímetres (3,70 m.) per a amplades menors a vint metres (20m.).

  3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.

  4. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta baixa quan formin part del local ubicat a l' esmentada planta i no tinguin accés independent des de l'exterior, i s'hauran de complir les condicions següents:

  a)Els entresolats s'han de separar un mínim de tres metres (3 m.) de la façana de l'edifici.
  b)L'alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de dos metres cinquanta centímetres (2,50 m.); això no obstant, si la part superior es destina a dipòsit de materials, l'alçada mínima es redueix en l'esmentada part a dos metres deu centímetres (2,10 m.).
  c) L'entresolat no podrà prolongar-se i ocupar l'espai lliure interior d'illa.
  d)La construcció dels entresolats no ha d'implicar distorsió en la composició estètica de la façana de l'edifici. Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcció d'entresolats, s'han de regir per l'establert en aquestes Normes pel que fa a les reculades de l'edificació. Els Ajuntament respectius podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixen un context històric o tradicional.
  e)Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable independent de la planta baixa i no són atribuïbles al còmput de l'edificabilitat que pugui ser ordenada mitjançant estudis de detall.

  5. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada no es permeten les plantes entresolat.

  6. Als altres tipus d'ordenació, les plantes entresolat es podran admetre quan així ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfície s'ha d'incloure al còmput d'edificabilitat.

  7. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial s'estableixen les següents condicions per a l'admissió d'habitatges a planta baixa:

  a) No ha de suposar increment de la densitat d'habitatges admesa en la parcel·la per raó de la qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.
  b) Quan alguna estança - menjador o dormitori tingui façana a l'espai lliure interior d'illa, la part d'aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà de restar sense edificar en planta baixa en tota la seva superfície. En supòsit d'aplicació d'aquest apartat, el solar passarà a tenir la condició d'indivisible, condició que es constituirà mitjançant inscripció registral en l'historial de la finca, la seva mancança serà motiu suficient de denegació de la llicència d'ús i ocupació.
  c) Aquest espai, en front de les estances - menjador o sales, tindrà una fondària mínima de 6 metres i una amplada mínima de 4,5 metres, el paviment del qual estarà com a màxim un metre per sobre de la cota superior del paviment definitiu de la dependència a ventilar o il·luminar.
  d) L'ús d'habitatge en planta baixa resta limitat a la part d'aquesta delimitada entre l'alineació a vial i el límit de la profunditat edificable resultant.

  8. La construcció d'entresolats en els habitatges de planta baixa haurà de complir totes les condicions d'aquest i a més les següents:

  a) La superfície mínima en planta baixa de cada habitatge, sense considerar la de l'entresolat, serà de 36 m2. útils, i haurà de tenir inclosa alguna de les peces principals de l'habitatge.
  b) No es permet la ventilació de les dependències que sigui obligatori compartimentar únicament a través del doble espai de la planta baixa produït per la reculada de l'entresolat.
  c) En tot cas, l'alçada lliure mínima de l'entresolat serà de 2,50 metres.
  d) La superfície construïda de l'entresolat destinat a habitatge en cap cas podrà sobrepassar la que resultés de construir en planta baixa la porció de solar edificable comprès entre la línia de fondària edificable i el fons del solar.
  e) L'ús de la planta entresolat com habitatge resta prohibit, a més de per incompliment d'algun punt o apartat anterior, en les següents situacions:

  - En el cas d'habitatge unifamiliar
  - En el cas que el pati interior d'illa resultes inedificable en planta baixa per aplicació de l'art. 243 de les NNUU del PGM.
  - En el cas que la possible superfície útil de l'entresolat destinat a habitatge, sense comptabilitzar l'escala d'accés al mateix, fos inferior a 6m2.
  - En el cas d'edificis inclosos Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Primera. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge del tipus de les descrites a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi o modifiqui, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la destinació d'aquests habitatges.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent del tipus de les definides a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Segona. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità

  1. Als àmbits de sòl urbà amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità, sempre i quan el planejament vigent no hagi concretat el nombre d'habitatges.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipio
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  POSICIÓ DE LA PLANTA BAIXA

  Art. 225. Planta baixa (Es modifica l'apartat 1 i 2, on s'afegeix un paràgraf)

  1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

  a. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 per damunt i 0,60 m per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, que corresponen a la parcel·la.
  En els casos en què, a conseqüència del pendent, existeixi més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la la de posició inferior.
  En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents, la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa.
  Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, la rasant de la planta baixa podrà està un metre (1 m.) per sobre de la regulació actual. En aquest cas la planta de sota de la planta baixa (soterrani) només podrà ser aparcament.
  b. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
  c. Als altres tipus d'ordenació de l'edificació, la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es defineix a l'article 261 d'aquestes Normes.

  2. L'alçada lliure de la planta baixa serà la següent: (s'afegeix un paràgraf)

  En el cas que la planta baixa es destini a habitatge, l'alçada lliure mínima d'aquesta podrà ser de 2,50 m.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació de l'article 225 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

  Municipio
  Sant Adrià de Besòs

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 20 d'abril de 2009. (DOGC núm. 5376 de 11/05/2009).

  MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 225 DE LES NN. UU. SOBRE ADMISSIÓ DE L'ÚS D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA I PLANTA ENTRESOLAT, DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, AL TERME MUNICIPAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

  1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

  a) En el tipus d'ordenació segons alineacions de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m per damunt i 0,60 m per sota de la rasant del vial en els punts de major i menor cota, respectivament que corresponen a la parcel·la.
  En els casos en què a conseqüència del pendent existeixi més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la de la posició inferior.
  En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa.
  b) En el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
  c) En els altres tipus d'ordenació de l'edificació la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota definida a l'article 261 d'aquestes normes.

  2. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

  Tipus d'ordenació Altra referència Alçada
  Edif. segons alineacions de vial 3,70 m.
  Edificació aïllada - planta baixa oberta
  - planta baixa tancada
  3,00 m.
  2,50 m.
  Altres tipus d'ordenació 2,75 m.

  En el tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referència de l'alçada reguladora serà de quatre metres per a amplades de vial de 20 metres o més, i de 3,70 metres per a amplades menors de 20 metres.

  3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.

  4. En el tipus d'ordenació segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta baixa quan formin unitat física i funcional amb el local ubicat a l'esmentada planta i no tinguin accés independent des de l'exterior, i s'hauran de complir les condicions següents:

  a) Els entresolats s'han de separar un mínim de 3 metres de la façana de l'edifici.
  b) L'alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 metres; això no obstant, si la part superior es destina a dipòsit de materials, l'alçada mínima es redueix en l'esmentada part a 2,10 metres. No es permet la seva construcció quan no es puguin assolir aquestes alçades.
  c) L'entresolat no podrà prolongar-se i ocupar l'espai lliure interior d'illa.d) La construcció dels entresolats no ha d'implicar distorsió en la composició estètica de la façana de l'edifici. Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcció d'entresolats, s'han de regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l'edificació. Els ajuntaments respectius podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixen un context històric o tradicional.
  e) Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable independent de la planta baixa i no són atribuïbles al còmput de l'edificabilitat, però si als efectes de superfície construïda.

  5. En el tipus d'ordenació d'edificació aïllada no es permeten les plantes d'entresolat.

  6. En els altres tipus d'ordenació les plantes entresolat es podran admetre quan això ho determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfície s'ha d'incloure al còmput d'edificabilitat.

  7. En el tipus d'ordenació segons alineacions de vial s'estableixen les següents condicions per a l'admissió d'habitatges a planta baixa:

  a) No ha de suposar increment de la densitat d'habitatges admesa en la parcel·la per raó de la qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.
  b) Aquest ús queda limitat a la part de la parcel·la delimitada entre l'alineació a vial i el límit de la fondària edificable.
  Aquesta superfície de l'espai lliure interior d'illa es computarà com a construïda a efectes del càlcul de la densitat d'habitatges.
  c) Quan alguna estància-menjador o dormitori tingui façana a l'espai lliure interior d'illa, la part d'aquest espai corresponent a la parcel·la haurà de restar sense edificar en planta baixa en tota la seva superfície. L'espai tindrà una fondària mínima de 6 m i una amplada mínima de 4,5 m, i en cap cas, l'habitatge superarà la fondària edificable.

  8. En el tipus d'ordenació segons alineació a vial, s'estableix la prohibició de situar nous habitatges en les plantes baixes indicades en la documentació gràfica.

  9. En el tipus d'ordenació segons volumetria específica, s'estableix la prohibició de situar nous habitatges en les plantes baixes indicades en la documentació gràfica.

  10. La construcció d'entresolats en els habitatges de planta baixa haurà d'acomplir totes les condicions d'aquest i a més les següents:

  La superfície mínima en planta baixa de cada habitatge, sense considerar l'entresolat, serà de 36 m2 útils.

  No es permet la ventilació de les dependències que sigui obligatori compartimentar, únicament a través del doble espai de la planta baixa produït per la reculada de l'entresolat.

  En tot cas, l'alçada lliure mínima de l'entresolat serà de 2,50 metres.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

  La present modificació de l'article 225 de les NNUU no és d'aplicació pels habitatges ja existents en planta baixa i en les parcel·les en les quals no es permetrà de nous, amb anterioritat a la data d'aprovació inicial del present document.
  En tractar-se d'una regulació de futur, aquesta prohibició només afecta a la nova implantació d'habitatges, no als ja existents, els quals es detallen en l'annex relatiu a la informació obtinguda del cadastre i padró municipal. No obstant, en aquells casos que es demostri fefaentment l'existència d'un habitatge amb anterioritat a la data abans esmentada, tampoc serà d'aplicació.

 • Ordenances complementàries de les ordenances municipals d'edificació, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipio
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovades definitivament i donada conformitat al text refós per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 4 de març de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 23/10/92)

  Modificació dels articles 225, 251, 253 i 254 de les Normes del PGM

  Art. 225 Planta baixa . (es modifica l'apartat 2)

  2. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà la que s'expressa a la taula següent:

  Tipus d'ordenació Altra referència Alçada
  Edif. segons alineacions de vial
  3,70 m.
  Edificació aïllada - planta baixa oberta
  - planta baixa tancada
  3,00 m.
  2,50 m.
  Altres tipus d'ordenació
  2,75 m.

  Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada lliure mínima de la planta baixa es podrà reduir a 2,70 m. quan no es destini a magatzem o a ús industrial. (paràgraf afegit)
  Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, l'alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que fa a la cota de referència de l'alçada reguladora serà de 4 m. per a amplades de vial de 20 m. o més, i de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.