Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Artículo
  Article 176 - Sectors al sistema portuari

Article 176 - Sectors al sistema portuari


1. Dins del sistema portuari es distingeixen els sectors del port (1a), de l'entorn portuari (1b), i de la zona maríti­mo‑terrestre (1c).

2. El primer sector, o del port, inclou el sòl comprès dins l'àmbit de competència de la Junta del Port de Barcelona i l'existent entre la línia que delimita la zona marítimo‑terrestre i el límit interior del sector del port, sens perjudici de desplaçament de l'esmentada línia, en proporció i longitud iguals que les que resultin dels terrenys que puguin guanyar‑se al mar; el segon sector, o de l'entorn portuari, és l'àrea territorial immediata al port, delimitada al plànol b‑2 a escala 1:5000; i el tercer sector, o de la zona marítimo‑terrestre, que es podrà dividir en subsectors a l'efecte del desenvolupament de l'ordenació, és el constituït pels terrenys atermenats per tal d'establir la línia exterior de separació d'aquesta zona, fins i tot pels enclavaments que s'hagin respectat com de propietat privada.