Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Artículo
  Article 122 - Condicions d'ús

Article 122 - Condicions d'ús


Les condicions d'ús en aquesta zona són les següents:

1. Habitatge. S'hi admet.

2. Residencial. S'hi admet.
No obstant això, al tipus II, aquest ús es limita a una superfície de sostre de l'edificació que serà, com a màxim, l'equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a dotze parcel·les mínimes. En àrees d'habitatge unifamiliar aquest màxim queda limitat al corresponent a sis parcel·les mínimes.

3. Comercial. S'hi admet en planta baixa d'edificis d'habitatges plurifamiliars amb un màxim de 600 m2 per establiment.
A les àrees d'habitatge unifamiliar, es podran autoritzar comerços o locals per a prestació de serveis al públic, destinats a cobrir les necessitats quotidianes, fins a un límit màxim de 250 m2 per local.
Al Pla Parcial d'Ordenació podran preveure's establiments de dimensions més grans de les fixades als dos paràgrafs anteriors, en edificis independents.

4. Oficines. S'hi admet amb subjecció a les regles següents:

a. En edifici independent als sectors ordenats de conformitat al tipus I.
b. En locals que no depassin una superfície de 400 m2 a les àrees de tipus II, d'habitatges plurifamiliars.
c. A les àrees de tipus II, d'habitatge unifamiliar, fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable a cada parcel·la.

5. Industrial. S'admeten a les àrees de tipus II, d'habitatge unifamiliar, únicament les indústries de categoria 1, en situació 1‑a i 2‑a.
A les àrees de tipus II, d'habitatges plurifamiliars, i de tipus I, s'admeten exclusivament indústries de categoria 2, en situacions 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3, 4‑a i 4‑b.

6. Sanitari. S'hi admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris. S'hi admet el de clíniques, sanatoris i similars en parcel·les de fins a 12.000 m2 i capacitat màxima per establiment de 50 llits. Per a parcel·les de més de 12.000 m2 s'hi admet sense cap altre límit de capacitat que el derivat de les condicions d'edificació.

7. Religiós cultural. S'hi admet.

8. Recreatiu. S'hi admet amb subjecció a les regles següents:

a. En àrees de Tipus II, d'habitatge unifamiliar, en parcel·les fins a 1.600 m2 per establiment i amb la prohibició de destinar unes quantes parcel·les al servei de només un establiment. S'hi admeten sales amb una cabuda màxima de 100 places;
b. En àrees de tipus II, d'habitatge plurifamiliar, s'admet en parcel·les fins a 2.500 m2 per establiment. S'hi admeten sales amb una cabuda màxima de 250 places;
c. En àrees de tipus I, s'admeten en parcel·les fins a 2.500 m2 de superfície per establiment. El Pla Parcial podrà preveure instal·lacions recreatives i sales de dimensions més grans en parcel·les de més de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els problemes de generació de trànsit i de separació de les àrees d'habitatges.

9. Esportiu. S'hi admet.