Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 3. Del Règim del sòl i de les zones del PGM
    Artículo
    Article 10 - Àmbit urbà de l'Ordenança

Article 10 - Àmbit urbà de l'Ordenança


La present Ordenança és d'aplicació general al sòl urbà i al sòl urbanitzable que s'hi incorpori.
L'autorització d'activitats publicitàries en sol urbà se subjectarà al contingut de la mateixa, les ordenances municipals que les regulin i la legislació urbanística general, sens perjudici de les autoritzacions que es precisin d'altres organismes i de la reglamentació específica.