Plaza del Riu Sec y pasarela de la Farigola

La plaza del Riu Sec y la pasarela de la Farigola son dos elementos clave para la cohesión del tejido urbano de Cerdanyola. Prevén la mejora de la conectividad entre los diferentes espacios del municipio y el acceso a sus futuros equipamientos. La plaza se convierte en un nuevo centro para el barrio y la pasarela da accesibilidad sobre las vías del tren.

Imagen del proyecto
Santiago Periel
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Junio 2010
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Enero 2013
  Municipio:
  Cerdanyola del Vallès
  Superficie:
  6.400 m2 (plaça).
  1.193 m(passarel·la).
  Coste:
  1.349.807,3 €
 • Autores:
  Montserrat Periel (arquitecta - AMB), Manuel Reventós (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la)
  Dirección de proyecto:
  Montserrat Periel (arquitecta - AMB), Manuel Reventós (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la)
  Dirección de obra:
  Montserrat Periel (arquitecta – AMB), David Aguilar (enginyer tècnic d'obres públiques – AMB), Manuel Reventós (enginyer de camins, canals i ports –passarel·la)
  Colaboradores:
  Luisa Solsona (arquitecta, obra), Virgínia Díaz del Río (arquitecta, projecte), Dina Hermoso, Francesc Germà, Gisela Traby (enginyers tècnics industrials), Jordi Bardolet (enginyer tècnic agrícola), Guillem Collell (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la), Jaume Guàrdia (enginyer de camins, canals i ports - passarel·la)
  Contratista:
  COPCISA
Descripción

Entre el Riu Sec i les vies del tren, sobre un subsòl contaminat per amiant prèviament confinat i dins d'un entorn caracteritzat per diferents rasants topogràfiques s'ubica l'àmbit on es desenvoluparà la nova zona d'equipaments esportius i escolars que ha de donar servei al barri de la Farigola, situat a l'altre cantó de les vies del tren i en una rasant més elevada. La millora de la connectivitat de la futura zona d'equipaments amb el barri de la Farigola i amb la resta del municipi de Cerdanyola és el punt de partida dels projectes de la plaça del Riu Sec i la passarel·la de la Farigola.

La passarel·la sobre el tren i la plaça conformen la porta i el vestíbul d'accés a la futura zona d'equipaments. La plaça centralitza l'accessibilitat als equipaments i actua com a cohesionador del conjunt. El projecte de la plaça reconeix la topografia de l'entorn i aixeca les rasants per tal de minimitzar l'efecte del desnivell i augmentar, així, la percepció d'acostament al barri residencial. La integració del barri de la Farigola i la plaça es culmina amb la implantació de la passarel·la i, d'aquesta manera, el conjunt esdevé un nou pol de centralitat i espai de trobada.

A la plaça tres franges de paviment es pleguen com si fossin catifes que, tot seguint radis de curvatura tangents i pendents variables –sempre inferiors al 6%-, permeten guanyar alçada fins on ubiquem l'ascensor, a 4.90 m. per sobre de la cota prèvia. Les franges, pavimentades amb peces prefabricades de formigó de grans dimensions (1.20x0.80 m.), permeten els recorreguts accessibles. Dues rampes pavimentades, dues escales i una escala rampada ens ofereixen altres possibles recorreguts. Aquestes franges estructuren el conjunt de l'espai i queden separades per àmbits intersticials que resolen, amb talussos de diferents pendents, la diferencia de rasant entre les franges. Aquests àmbits intersticials, orientats a sud, combinen zones verdes, d'estada i per a jocs infantils i confereix a l'espai , conjuntament amb l'arbrat, el caràcter humanitzat i tranquil que requereix una plaça-jardí.

La trobada de la passarel·la en cada un dels seus dos extrems es resol de manera específica per donar resposta a l'accessibilitat. Al cantó de la plaça una plataforma és alhora mirador i accés a l'ascensor i l'escala. Al cantó del barri Farigola la passarel·la creua per sobre del carrer Frederic Puig per anar a buscar la rasant de la carretera de Barcelona, evitant, així, un segon ascensor. Una biga calaix horitzontal de 100x40 cm de secció i 77 metres de longitud es l'estructura i traça principal de la passarel·la i forma continuïtat amb els laterals de l'ascensor. El tauler, pavimentat amb fusta, es penja de la biga calaix segons una secció corbada per lliurar els gàlibs del tren i del carrer.

Dónde
Enlaces relacionados