Els grups metropolitans PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem-Confluència i ERC-AM signen l'acord de govern de l'AMB

| Tema: AMB

El pacte busca afrontar les desigualtats socials i l'emergència climàtica, impulsar el progrés socioeconòmic, la millora de la qualitat de vida de les persones i la protecció del medi ambient i el territori.
Les prioritats del mandat passen per l'habitatge assequible, la mobilitat sostenible i de baixes emissions i l’augment de l'ocupació

Els grups metropolitans PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem-Confluència i ERC-AM han arribat a un Acord per al Govern de l'AMB en el mandat 2023-2027, que s'inicia el proper 27 de juliol.

Els objectius del nou acord programàtic tenen un important contingut social, ja que prioritzen la lluita contra les desigualtats socials i a favor de l’equitat de gènere, i reiteren el compromís de l’administració amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. L’acord dona prioritat a les mesures de vertebració del territori, amb el desenvolupament de projectes d’abast metropolità, sense perdre la identitat municipal. L'AMB s'implicarà en la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori i les transformacions urbanes entorn de les grans vies de comunicació (ferrocarril, autopistes i carreteres), sempre sota el desplegament del Pla director urbanístic metropolità (PDUM).  Continuarà la preservació i gestió de la infraestructures verda metropolitana, i la planificació i gestió de la xarxa metropolitana de parcs, platges i espais fluvials.

En el context actual, es revisaran i s’impulsaran nous plans i programes socials com la millora dels barris, les estratègies de creació d’ocupació i la lluita contra la pobresa energètica. La taula metropolitana de polítiques socials promourà la concertació i cooperació amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els municipis en àmbits que sobrepassen l’esfera local com poden ser el sensellarisme, la protecció social primària, les polítiques de joves, la convivència social, les polítiques de gènere i LGTBIQ+ i la cultura. De manera específica, s’implementarà l’Estratègia metropolitana a l’àmbit del Besòs d’acord amb el document consensuat entre l’AMB i els municipis interessats, que comporta la posada en marxa d’un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic.

Una altra de les prioritats del govern metropolità seguirà sent l’accés universal a l’habitatge digne, continuant les polítiques de construcció d’habitatge assequible i de qualitat mitjançant l’IMPSOL i impulsant les polítiques de rehabilitació i promoció de l’habitatge de lloguer a través del Consorci Metropolità de l’Habitatge i de l’empresa mixta Habitatge Metròpolis Barcelona. Da la mà d’aquesta societat, s’intensificarà la col·laboració publicoprivada.

Altres iniciatives que s’han començat a descriure en el mandat anterior seguiran endavant, com el desenvolupament d’un sistema integral de seguretat d’àmbit metropolità.

 

Reducció de la contaminació a tots els nivells

Les estratègies per reduir la contaminació atmosfèrica i acústica continuaran endavant. Pel que fa a la mobilitat, es redactarà el nou Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU 2025-2030), en el qual s’inclourà, entre altres, la progressiva renovació i ampliació de la flota de transport públic, la potenciació de mitjans de transport sostenibles (bicicleta, vehicle elèctric) i mesures com les zones de baixes emissions (ZBE). També es dissenyarà un sistema estable de finançament que posi fi als dèficits que s’arrosseguen des de fa anys, i s’integraran al sistema de finançament de l’ATM totes les despeses actualment cobertes únicament per l’AMB: tarifació social, tarifa de la segona corona metropolitana i infraestructures complementàries del transport públic, entre altres.

Pel que fa al medi ambient, i encara en context d’emergència climàtica, continuarà el desenvolupament de més infraestructures de regeneració d’aigua i d’aprofitament d’aigües freàtiques per garantir els recursos hídrics en el futur. De la mateixa manera, s’abordaran inversions urgents necessàries en l’àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d’aigües, en especial en les grans infraestructures (col·lectors del Morrot, del Besòs i de Llevant, entre altres).

També es desplegarà el Pla metropolità de prevenció de residus (PREMET 25), posant en marxa les noves infraestructures per al tractament de la matèria orgànica, de manera singular el CEBA (Centre de bioestabilitat i adobs) a l’Ecoparc 1.

S’abordaran també els reptes socioeconòmics de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, ocupació, innovació social i tecnològica i impuls de noves economies locals emergents. Amb la participació en la implantació de la nova economia de la digitalització i la intel·ligència artificial, s’impulsarà que el territori metropolità sigui una referència i un punt de trobada en temes de tecnologia a escala internacional. 

 

Consell Metropolità

Dijous 27 de juliol es constituirà el nou Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al mandat 2023-2027. El Consell Metropolità, que està format per 90 consellers i conselleres i és el màxim òrgan de govern de l'AMB, escollirà el nou president a partir de la proposta que formularà el Consell d'Alcaldes dels 36 municipis que integren l'AMB.

 

Distribució de les àrees de govern

La Junta de Govern per a aquest mandat estarà formada per 17 membres (president/a i 16 consellers o conselleres), amb el repartiment següent: PSC – CP, 9 membres; Junts per Catalunya, 3 membres; En Comú Podem – Confluència, 3 membres; ERC – AM, 2 membres.

Els quatre grups signants de l’acord es repartiran les àrees de govern de la següent manera:

 • PSC – CP:
  • Presidència.
  • Vicepresidència Executiva.
  • Vicepresidència Institucional.
  • 4 vicepresidències d’àrea.
  • 4 conselleries delegades.
 • Junts per Catalunya:
  • Vicepresidència Institucional.
  • 1 vicepresidència d’àrea.
  • 1 conselleria delegada.
 • En Comú Podem– Confluència:
  • Vicepresidència Institucional.
  • 1 vicepresidència d’àrea.
  • 1 conselleria delegada.
 • ERC – AM:
  • Vicepresidència Institucional.
  • 1 vicepresidència d’àrea.
  • 1 conselleria delegada.
ÀREA DE GESTIÓGRUP METROPOLITÀ
Àrea d’Administració i TerritoriPSC – CP
Conselleria delegada d’HabitatgePSC – CP
Àrea de Mobilitat, Transport i SostenibilitatPSC – CP
Conselleria delegada de Mobilitat Sostenible PSC – CP
Àrea de Desenvolupament Social i EconòmicPSC – CP
Conselleria delegada de Política Social i IgualtatPSC – CP
Àrea del Cicle de l’Aigua i Anàlisi de Polítiques MetropolitanesPSC – CP
Conselleria delegada d’Anàlisi de Polítiques MetropolitanesPSC – CP
Àrea de Polítiques UrbanístiquesJunts per Catalunya
Conselleria delegada d’Espais NaturalsJunts per Catalunya
Àrea d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica MetropolitanaEn Comú Podem – Confluència
Conselleria delegada d’Acció ClimàticaEn Comú Podem – Confluència
Àrea Internacional i de Metròpolis DigitalERC - AM
Conselleria delegada de Metròpolis DigitalERC - AM

Enlaces relacionados
Dónde
Marker
Seu de l'AMB Carrer Número 62-16, 08040, Barcelona