Projecte METRO ESPON

Volver

| Tema: Relaciones internacionales

Publicació d'un estudi sobre la planificació de les àrees metropolitanes

Projecte METRO ESPON


El projecte METRO ESPON publica la versió final de l'estudi "El paper i les perspectives de futur de la política de cohesió en la planificació de les àrees metropolitanes i les ciutats". L'AMB hi ha participat com a membre associat facilitant informació i assessorant sobre el cas d'estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El METRO ESPON és un projecte europeu del programa ESPON, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, dins del marc dels programes de cooperació territorial del marc financer plurianual 2014-2020.

El projecte elabora una recerca comparativa per analitzar el paper de les àrees metropolitanes en la política de cohesió i estudia com aquesta incideix en el procés de planificació i implementació de les polítiques metropolitanes, partint de les experiències i de l'impacte en cadascuna de les nou metròpolis que hi participen: Ciutat Metropolitana de Torí, Ciutat de Brno, Regió Brussel·les-Capital, Àrea Metropolitana de Lisboa, Àrea Metropolitana de Lió, Àrea Metropolitana de Gdansk-Gdynia-Sopot, Florència, Riga i Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'Àrea Metropolitana de Torí ha liderat el projecte i l'estudi l'ha coordinat el Politècnic de Torí, amb la participació de diferents centres de recerca locals, entre ells l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) que ha elaborat el cas d'estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El document recull els reptes per al període 2021-2027 i fa un seguit de recomanacions polítiques per tal de consolidar el paper de les àrees metropolitanes en el marc de la política de cohesió. Les recomanacions responen a tres qüestions principals: (1) El paper de les àrees metropolitanes en la governança de la política de cohesió de la UE, (2) l'impacte de la política de cohesió de la UE en l'assoliment dels objectius metropolitans i (3) l'impacte de la política de cohesió de la UE en la governança i la cooperació metropolitanes. Les recomanacions es dirigeixen a cadascun dels nivells administratius: (a) metropolità, (b) estatal/regional, (c) europeu.

Algunes de les recomanacions més rellevants de l'estudi són: (1.a) Promoure una reflexió estratègica sobre la importància de les àrees metropolitanes; (1.c) Reduir la complexitat administrativa, en tres àmbits: reducció de les tasques de gestió, simplificació i coherència en el sistema d'auditoria en concordança amb la dimensió de l'entitat executora, i possibilitar la contractació de personal per a la gestió administrativa a càrrec dels fons; (2.c) Promoure el reconeixement de les institucions metropolitanes com a actors legítims en l'elaboració dels programes operacionals nacionals i regionals; (3.c) Reconèixer la xarxa European Metropolitan Authorities (EMA) com a soci per tal d'introduir la perspectiva metropolitana en la política de cohesió europea.