• Article 21
    Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 2n. De les instal·lacions