Accessos directes:

Organismes i empreses

L'AMB desenvolupa la seva pròpia activitat i molts projectes directament, però també n'impulsa d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

Cercar les entitats en què participa l'AMB per temes i naturalesa jurídica del tipus de relació:
 • Federació de Municipis de Catalunya Associació plural formada per municipis i d'altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l'autonomia local.
 • Agència Catalana de l'Aigua L'AMB té representació en òrgans col·legiats d'aquesta empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral de l'aigua a Catalunya.
 • Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Consorci públic integrat per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, dedicat a repensar les ciutats en clau de sostenibilitat.
 • Asociación Española de Reutilización sostenible del Agua (ASERSA) Organització de naturalesa associativa sense ànim de lucre, amb la finalitat de participar en projectes d'interès públic relacionats amb la reutilització de l'aigua.
 • Autoritat del Transport Metropolità L'AMB té representació en els seus òrgans de govern. L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb altres administracions, com ara l'Administració de l'Estat.
 • Barcelona Regional SA L'AMB és accionista de Barcelona Regional, una agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures.
 • Projectes i Serveis de Mobilitat, SA L'AMB participa en aquesta societat a través del grup TMB, propietari de les accions de Projectes i Serveis de Mobilitat SA, que gestiona el Telefèric de Montjuïc. També presta serveis d'assessorament tècnic en l'àmbit de la mobilitat.
 • Societat Torre de Collserola SA L'AMB participa amb un 5% d'accions d'aquesta societat, que té per objecte la construcció i explotació del Complex de Telecomunicacions Torre de Collserola.
 • Selectives Metropolitanes SA (SEMESA) L'AMB té representació al Consell d'Administració de SEMESA, una societat participada al 100% per TERSA que es dedica a la selecció d'envasos lleugers i a la selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida selectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Fundació Carles Pi i Sunyer La Fundació Carles Pi i Sunyer és un espai d'estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l'àmbit del govern local i les comunitats autònomes.
 • Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona L'AMB és sòcia d'aquesta organització. El Pacte té la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d'ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.
 • Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l'àrea La Façana de Sant Vicenç dels Horts. Consorci urbanístic per al desenvolupament, a Sant Vicenç dels Horts, de l'àrea residencial estratègica La Façana.