Accessos directes:

Planificació

La Llei 31/2010 de l'AMB estableix en l'article 14 que serà competència de l'AMB l'aprovació del Pla metropolità de mobilitat urbana, entenent-se per mobilitat urbana la que afecta l'àrea de gestió unitària de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atenent aquest mandat, el Pla metropolità d'actuació 2011-2015 estableix entre els seus objectius el d'iniciar el procés de formulació del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), i preparar les plataformes de relació necessàries per tal de col·laborar i/o coordinar els plans municipals de mobilitat urbana (PMU), així com participar en les diverses iniciatives municipals en matèria de transport i mobilitat.
 •  

  Pla metropolità de mobilitat urbana Informació sobre els criteris principals, metodologia de treball i estudis tècnics instrumentals per a la redacció del Pla metropolità de mobilitat urbana.

   

  Plans de mobilitat urbana dels municipis Principals característiques, estat de la qüestió als municipis metropolitans i paper de l'AMB per al desenvolupament dels plans de mobilitat urbans.

 •  

  Estudis de mobilitat Estudis, treballs de recerca, informes, etc. per a la planificació de la mobilitat.

   

  Vehicle elèctric Programa amb l'objectiu d'implementar l'ús del vehicle elèctric al territori.