• Article 10
    Ordenances de Rehabilitació - Títol II. Marc urbanístic - Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d'ordenació
  • Article 11
    Ordenances de Rehabilitació - Títol II. Marc urbanístic - Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d'ordenació
  • Article 12
    Ordenances de Rehabilitació - Títol II. Marc urbanístic - Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d'ordenació