• Article 1
    Ordenances de Rehabilitació - Títol I. Disposicions generals - Capítol 1r. Preliminar