• Article 85 - Condicions d'habitabilitat
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat - Secció 5a. Hotels, apartaments i altres usos