• Article 82 - Règim de l'establiment
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat - Secció 4a. Indústries
  • Article 83 - Condicions de caràcter general
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat - Secció 4a. Indústries
  • Article 84 - Evacuació de residus
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat - Secció 4a. Indústries