Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 189 - Plans especials i Estudis de detall

Article 189 - Plans especials i Estudis de detall


1. Hauran d'aprovar-se plans especials i, si és el cas, estudis de detall, en els supòsits següents:

1. Quan el Pla general metropolità modifiqui alguna de les determinacions del pla parcial, ordenació d'illa o concreció de volum específic que no siguin les regulades als articles esmentats al 334.1 de les Normes urbanístiques de tal Pla general.
2. Quan el Pla general en determina la revisió.
3. Quan l'Ajuntament o, si és el cas, la Corporació Metropolitana així ho estableixi per concórrer–hi les circumstàncies assenyalades als apartats b. i c. del paràgraf 1 de l'article 336 de les normes del Pla general.
4. Quan en els sectors relacionats a l'annex I hagin de completar-se determinacions de l'ordenació anterior que no siguin les esmentades a l'article 334.1 d'aquestes normes.
5. Quan es modifiqui l'ordenació preexistent en els sectors relacionats a l'annex ll.
6. Quan es tracti de sectors relacionats a l'annex lll.

2. En el supòsit 1 del paràgraf anterior, l'edificabilitat assignada pel pla especial o estudi de detall no superarà, excepte en casos excepcionals degudament justificats, la definida en coeficient o establerta en ordenació volumètrica pel planejament anterior en cada una de les unitats de zona qualificades pel Pla general com a subjectes a ordenació volumètrica anterior.