Informació del servei

Carrer

L'AMB posa a disposició dels municipis metropolitans el Servei Aparcament de Residents a través d'una app, que complementa els parquímetres de què ja disposen, amb l'objectiu de facilitar als residents la gestió i el pagament de l'estacionament dels seus vehicles en determinades zones sense la necessitat d'haver d'utilitzar els parquímetres.

Descripció

Aquesta app permet que els residents d'unes determinades zones o barris dels municipis que hagin subscrit prèviament aquest servei amb l'AMB puguin gestionar d'una manera més àgil i senzilla el tiquet d'estacionament del vehicle en aquestes àrees específicament delimitades –que gaudeixen d'unes condicions avantatjoses per als residents–, sense necessitat de fer ús dels parquímetres.


Puja
Funcionament

Es tracta d'una app multi-institució (diversos municipis): una única app per a tots els municipis.

És necessari el registre de les dades de l’usuari (i acceptar les condicions dús del servei) i la matrícula o matrícules dels vehicles associats.

Inici de l'estacionament:

 1. Selecció del vehicle que es vol estacionar.
 2. Selecció de dates de validesa del tiquet (des d'1 dia fins a 1 any segons les ordenances de cada municipi).
 3. L'aplicació fa una petició de geolocalització i una consulta de la matrícula seleccionada en una base de dades de residents (llista blanca) vinculada a la zona geolocalitzada. L'app respon amb una confirmació d'autorització o denegació.
 4. En el cas de que la zona sigui de pagament, l'App mostra les condicions de l'estacionament i redirigeix a l'usuari a la passarel·la de l'entitat bancària per a que realitzi el pagament a partir de les  dades de la targeta bancària introduïdes.

Final de l'estacionament:

Es fa automàticament un cop vençut el temps seleccionat o bé en els casos en que l’estacionament sigui gratuït, l'usuari també pot decidir finalitzar l'estacionament voluntàriament. D'altra banda, l'usuari pot:

 • Modificar les seves dades en qualsevol moment.
 • Rebre notificacions d'avisos sobre el temps restant (configurable) abans de la finalització del temps d'estacionament.
 • Consultar l'historial d'operacions.

Puja
Avantatges
 • Per als usuaris
  • Flexibilitat i comoditat: no cal recollir el tiquet presencialment en un parquímetre, sinó que es pot obtenir de manera virtual amb l'app, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
  • Més informació: es reben avisos i notificacions a través de l'app sobre la finalització del temps d'estacionament, el canvi de tarifes, etc.
  • L'app ajuda a prevenir el risc de contagi de covid en evitar el contacte amb els parquímetres.
 • Per als ajuntaments
  • Contribueix a no dependre dels parquímetres a la via pública i afavoreix que n'hi hagi menys, cosa que representa un cost municipal inferior, més aprofitament de l'espai urbà i una millora la mobilitat dels vianants.
  • Es disposa d'un canal de comunicació directa amb els usuaris del servei.

Puja
Preguntes freqüents

Sobre el procediment de registre, l'ús, l'operativitat de l'aplicació AMB Aparcament Residents i l'incompliment de l'ús del servei.

 • Sobre l'ús del servei

  Té algun cost econòmic?
  La descàrrega, el registre, l'ús i el manteniment de l'aplicació AMB Aparcament Residents són totalment gratuïts. L'estacionament a les zones per a residents pot tenir un cost associat en funció del que marquin les ordenances del municipi.

  Les Zones per a Residents són exclusives per a residents?
  Depenent del municipi, les zones d'estacionament per a residents poden ser exclusives o compartides amb altres modalitats d'estacionament, com per exemple la zona verda de rotació.

  Què cal fer per poder beneficiar-se del servei d'estacionament per a residents?
  Cal anar a l'Ajuntament a fer la sol·licitud corresponent.

  Quin és el temps màxim d'un tiquet d'estacionament?
  El temps d'un tiquet d'estacionament de residents pot anar des d'un dia fins a 1 any segons el municipi. És responsabilitat de l'usuari conèixer el temps màxim que pot deixar estacionat el vehicle en una mateix plaça.

  Quin és el temps màxim permès d'estacionament?
  El temps màxim d'estacionament ve determinat per les ordenances municipals.

  Es retornen els diners en cas de finalització del servei abans de que s'esgoti el temps del tiquet ja emès?
  No, el sistema és de prepagament i no hi ha dret a devolució ni compensació en cas de cancel·lació o finalització del servei o tiquet.

  Es pot utilitzar l'app AMB Residents per estacionar com a no resident?
  Només en alguns municipis es permet utilitzat l'app AMB Residents per a no residents. En aquest cas, és responsabilitat de l'usuari conèixer les condicions particulars del municipi per poder-ne fer ús.

  Puc comprar un tiquet fora de l'horari de pagament?
  Sí, els tiquets es poden adquirir en qualsevol moment.

 • Registre al servei

  Què cal fer per gaudir dels beneficis del servei Aparcament Residents?
  Per beneficiar-se del servei Aparcament Residents és necessari sol·licitar-ho a l'Ajuntament, que validarà que es compleixin les condicions necessàries d'empadronament. A continuació cal descarregar-se l'app AMB Aparcament Residents i registrar-s'hi. Un cop fet això, només cal seguir les instruccions d'ús cada cop que es vulgui fer servir l'estacionament en una de les zones d'aparcament de residents: iniciar el servei des de l'app, seleccionar el vehicle i temps d'estacionament, pagar (si escau) i finalitzar o deixar que s'esgoti et temps reservat.

 • Ús de l'app

  Un mateix usuari pot registrar més d'un vehicle al seu perfil?
  Un mateix usuari pot tenir més d'un vehicle registrat al seu perfil. Tanmateix, només pot gaudir de fins a dos estacionaments simultanis, sempre que els vehicles estiguin associats a la zona on vol estacionar. A l'hora d'iniciar el servei, l'usuari ha d'escollir quin vehicle vol estacionar.

  Què cal fer si es comparteix vehicle amb un altre usuari del servei?
  Un mateix vehicle pot estar registrat a dos comptes d'usuari diferents. Tanmateix, només pot ser estacionat per un sol usuari simultàniament.

  Es pot treure un tiquet a continuació d'un altre que s'hagi exhaurit o finalitzat voluntàriament?
  Sí, tot i que això no exclou que s'hagi de moure de plaça d'estacionament si així ho marquen les ordenances del municipi.

  Es pot fer servir el servei sense un terminal mòbil?
  Alguns municipis disposen d'aquest mateix servei des dels parquímetres.

  Es pot saber quant de temps d'estacionament queda fins a exhaurir el màxim reservat?
  Un cop s'inicia un servei des de l'app, a la part superior de la pantalla principal s'indica el temps restant d'estacionament fins a exhaurir el temps seleccionat en el moment d'iniciar el servei. Així mateix, també s'indica el dia i l'hora en què es va iniciar el servei.

  Com es pot canviar la contrasenya del compte d'usuari?
  Per canviar la contrasenya del compte d'usuari, cal clicar sobre "Perfil" al menú desplegable de l'app. Un cop dins, apareixen les dades personals de l'usuari i es dona l'opció d'editar-les i de canviar la contrasenya.

  Es poden rebre notificacions i avisos sobre el temps que queda per exhaurir el límit d'estacionament màxim?
  Sí. Per rebre notificacions i avisos relacionats amb la finalització del servei d'estacionament a través de l'app cal tenir activades les notificacions al dispositiu mòbil.

 • Incompliment de l'ús del servei

  Quins actes es consideren un ús fraudulent del servei?
  Aparcar en una plaça d'estacionament per a residents sense estar registrat al servei o sense haver iniciat el servei a l'app o al parquímetre i l'excés del temps màxim d'estacionament es consideren incompliments de les condicions d'ús del servei.

  Quines són les accions previstes per fer un mal ús del servei?
  En el cas d'infraccions o incompliments de caràcter extern al sistema (vehicles que es trobin a les places de residents dins l'horari regulat del servei sense haver iniciat el servei de Residents en el sistema o que hagin excedit el temps màxim d'estacionament), el protocol de gestió recau en la normativa i els procediments de cada municipi i pot comportar una sanció econòmica.

  On es poden reclamar les sancions econòmiques?
  En cas d'haver rebut una denúncia per haver comès una infracció relacionada amb l'estacionament en una de les zones d'aparcament per a residents, l'autoritat competent a qui dirigir la reclamació de la sanció és l'ajuntament del municipi en qüestió o, en el seu defecte, l'entitat propietària de l'aparcament. AMB Informació no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions associades a les infraccions esmentades.


Puja
Condicions

AMB Informació i Serveis, SA (en endavant, "AMB Informació") és una societat anònima metropolitana constituïda el 21 de maig del 1986. Es tracta d'un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, "AMB"). AMB Informació és el desenvolupador i propietari de l'aplicació "Aparcament Residents", que gestiona el Servei Aparcament Residents, responsabilitat de l'ajuntament on es realitza el servei, a través d'una app per a telèfons mòbils.

Seguidament es descriuen les condicions que regulen l'ús del Servei Aparcaments Residents a través de l'app, que s'estructuren en els punts següents:

 • 1. Accés al servei
  1. L'aplicació "Aparcament Resident" (en endavant, "app" o "aplicació") és una app per a dispositius mòbils propietat d'AMB Informació, que habilita els usuaris per a l'ús del Servei Aparcament Residents.
  2. El Servei Aparcament Residents permet que els usuaris residents d'una zona, barri o districte d'un municipi puguin gaudir d'una tarifa reduïda o gratuïta en zones d'aparcament regulat degudament senyalitzades amb el distintiu del servei. Aquestes zones d'aparcament permeten l'estacionament de vehicles a través de l'aplicació addicionalment a altres sistemes de què disposi cada ajuntament. Les zones d'aparcament resten sotmeses a la regulació municipal, segons les ordenances municipals, i la vigilància serà competència de l'ajuntament corresponent. A través de l'aplicació, es duu a terme la comprovació i autorització d'aparcament de l'ajuntament a l'usuari per a la correcta utilització del servei.
  3. En cas que la zona d'estacionament estigui regulada per una tarifa de pagament, se n'informarà els usuaris mitjançant senyalització i campanyes comunicatives. En aquest cas, l'aplicació podrà gestionar el cobrament de la quantitat estipulada. Aquest fet és competència del municipi on s'ubica la zona d'aparcament, que ho regularà mitjançant l'ordenança municipal de trànsit i aparcaments.
  4. El Servei requereix l'ús de telèfons intel·ligents compatibles (iOS i Android) i la instal·lació de l'aplicació mitjançant una connexió a internet (en cas d'ús de dades mòbils, l'usuari es troba subjecte a les tarifes que pugui aplicar el seu proveïdor i de les quals l'AMB no se'n responsabilitza en cap cas). L'ús adequat del Servei pot requerir l'obtenció d'actualitzacions de programari, per la qual cosa AMB Informació pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l'última versió de l'app. AMB Informació disposa d'un formulari de contacte i d'un telèfon d'atenció al client per realitzar consultes i accions a través dels operadors d'AMB Informació, que es pot consultar al punt 11. Contacte.
  5. Per poder fer ús de de l'app d'Aparcament per a Residents pot ser necessari haver realitzat les gestions oportunes a l'ajuntament corresponent i haver-se registrat a l'app. L'usuari haurà d'acceptar, de manera explícita, les condicions d'ús i la política de privacitat del servei de l'app.
  6. D'acord amb el punt anterior, com a excepció, en alguns municipis concrets i per a algunes zones concretes convenientment senyalitzades, l'ús de l'aplicació pot estar obert a no residents, amb la possibilitat que aquests puguin fer un registre previ a l'ajuntament en qüestió (tipus abonament) o no segons el cas.
 • 2. Termes i condicions d'ús
  1. L'accés a l'app i l'ús, així com la informació, els serveis i el contingut, estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable i a les ordenances en matèria de trànsit i aparcament, així com a les disposicions establertes en els presents termes i condicions d'ús.
  2. Amb la descàrrega de l'app i el registre a l'app del Servei, l'usuari afirma que ha llegit, accepta i respecta tots els punts establerts en els presents termes i condicions d'ús. Així mateix, l'usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de l'app no infringeixen la normativa i/o les regulacions vigents aplicables, ni poden ser utilitzats per infringir-les.
  3. Els termes i les condicions d'ús de l'app podran ser modificats per AMB Informació, si escau, o per l'ajuntament corresponent, sense notificació específica a l'usuari, excepte en cas que el servei deixi de ser gratuït. En aquest sentit, és important que l'usuari consulti els termes i les condicions d'ús regularment.
 • 3. Registre d'usuaris
  1. Aquesta app està destinada a usuaris majors d'edat. En registrar-s'hi, l'usuari garanteix que compleix aquest requisit.
  2. L'app necessita accedir a informació de l'usuari per poder ser utilitzada. Caldrà donar-se d'alta al Servei com a usuari des de la mateixa aplicació, on l'individu haurà de proporcionar totes les dades de contacte que se li sol·liciten: la identificació personal (NIF/NIE), el nom complet, l'adreça postal (de residència del municipi), una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, una contrasenya i la matricula d'un vehicle, com a mínim.
  3. Per completar el registre al servei, l'usuari haurà d'omplir correctament un formulari amb els camps esmentats en l'apartat 3.2. i activar el seu compte mitjançant un codi de comprovació que li serà enviat al correu electrònic. Si aquest procés no es realitza en les 24 h següents a l'enviament, el codi perdrà validesa i caldrà sol·licitar-ne un de nou.
  4. A causa de la naturalesa de les funcionalitats de l'app, sempre que l'usuari autoritzi aquesta funcionalitat activant-la, s'utilitzaran també les dades de geolocalització del dispositiu mòbil. Si no l'autoritza, el servei està preparat igualment per funcionar seleccionant la zona manualment.
  5. L'usuari és l´únic responsable d'utilitzar correctament la contrasenya d'accés i protegir-la. Ha de notificar a AMB Informació qualsevol incidència amb el seu compte d'usuari.   
  6. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació podrà suspendre o bloquejar-li l'accés a l'app i, conseqüentment, al Servei, en el cas que AMB Informació o l'ajuntament detectin que fa un ús indegut de l'app o del servei, o que incompleix els presents termes i condicions d'ús.
  7. Un mateix vehicle pot estar associat a més d'un compte d'usuari.
 • 4. Ús del Servei Aparcaments Residents
  1. El Servei Aparcament Residents permet l'ús d'estacionament en places identificades com a destinades a residents o similars, segons el temps i la durada definida per l'ajuntament corresponent, amb una tarifa gratuïta o reduïda d'acord amb la tarifa establerta en aquesta zona per l'ajuntament. L'usuari, després d'estacionar el vehicle, mitjançant l'aplicació ha de realitzar les tasques següents: "Iniciar el Servei", seleccionar la zona i la durada de l'estacionament i –si aplica– fer el pagament associat. També pot comprovar el temps d'estacionament en curs, gestionar el seu perfil i els vehicles associats i l'historial d'usos del servei.
  2. L'horari de funcionament del servei és l'indicat als senyals de l'aparcament de la zona o, si escau, al web i a altres mitjans municipals. Fora d'aquest horari els vehicles podran aparcar lliurement en la zona o segons s'indiqui en la senyalització de la regulació de l'aparcament i/o les ordenances del municipi.
  3. Per utilitzar el servei, els usuaris hauran de descarregar i configurar l'app i iniciar sessió amb les seves credencials d'usuari, vàlides i autoritzades d'un compte actiu.
  4. L'usuari rebrà notificacions i avisos relacionats amb la finalització del servei d'estacionament mitjançant l'aplicació. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels usuaris per causes no imputables a AMB Informació (com ara, per falta de connectivitat o bateria).
  5. L'usuari pot iniciar el servei prement "Iniciar Servei" a l'app, sempre que es tracti d'un usuari validat i actiu, es localitzi (automàticament o manualment) en alguna de les zones d'estacionament destinada a residents i tingui un vehicle associat. Un cop iniciat el servei, l'usuari podrà cancel·lar-lo abans de la data límit d'estacionament sense dret a la devolució de l'import del temps del servei no utilitzat, i en tot cas haurà d‘alliberar la plaça d'aparcament a partir del moment de la cancel·lació. Les ordenances municipals determinaran si és possible fer una nova reserva d'aparcament un cop finalitzat el servei, a la mateixa plaça o en una altra, i és responsabilitat de l'usuari conèixer-les i aplicar-les conseqüentment. 
 • 5. Condicions de pagament
  1. L'app permet associar una única targeta bancària validada per l'usuari del servei per realitzar els pagaments. La targeta s'ha d'introduir durant el procés de registre de l'usuari o en el moment que es vulgui portar a terme el primer pagament per a un servei, mitjançant un procediment segur de verificació que permetrà identificar-la (número, nom, venciment, CVV).
  2. El propietari del compte està obligat a donar informació fidedigna i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament.
  3. La targeta bancària podrà ser modificada o substituïda en qualsevol moment per l'usuari mitjançant la mateixa app.
  4. Els pagaments es realitzaran mitjançant una passarel·la bancària segura d'un tercer, i en tot moment es garantrirà la seguretat de la transacció i la confidencialitat i integritat de la informació.
  5. El pagament s'ha de fer per al període reservat. En el moment d'iniciar el servei es carregarà la totalitat de l'import de la taxa municipal en aquesta targeta de crèdit per al temps seleccionat aplicant la tarifa fixada per l'ajuntament. En cas de que l'usuari decideixi finalitzar el servei abans que s'esgoti el període reservat/pagat, no es reemborsarà la part proporcional pel temps pendent de consumir i l'usuari tampoc tindrà dret a cap compensació o devolució.
  6. Un cop finalitzat el procés de compra, rebrà una confirmació de l'activació del servei a la mateixa, amb tota la informació i detalls. Els impostos i les taxes aplicables seran els que defineixi l'ajuntament corresponent i que estiguin vigents en el moment del pagament de la prestació del servei.
 • 6. Incompliment d'ús
  1. En cas d'incompliment d'ús o ús fraudulent del servei, com ara l'estacionament en plaça de resident sense ser un usuari registrat, l'excés de temps d'estacionament, etc., aquest podrà ser detectat de manera interna i/o externa al sistema, especialment pel servei de vigilants o controladors municipals.
  2. Es considera un incompliment de caràcter extern al sistema (en endavant, "Infracció"), l'aparcament de vehicles en places de residents dins l'horari regulat del servei sense haver iniciat el servei al sistema o haver excedit el temps màxim d'aparcament. El protocol de gestió d'Infraccions recaurà en la normativa i els procediments de cada municipi. Conseqüentment, AMB Informació no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions associades a les esmentes Infraccions.
  3. Un usuari, en el cas de disposar de més d'un vehicle associat al seu compte i que aquests estiguin degudament registrats per beneficiar-se del servei segons indiquin les ordenances municipals, només podrà gaudir de fins a dos estacionaments simultanis.
  4. L'usuari és el responsable últim de les operacions d'ús del servei: introducció dades personals i del vehicle, elecció zona d'aparcament, inici i finalització del servei. Qualsevol error comès per l'usuari en l'operació podrà donar lloc a l'incompliment d'ús regulat segons aquest document.
  5. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos de l'app i gestionar l'estat del servei no eximeix de les obligacions envers el servei en curs. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a AMB Informació, adduïble al dispositiu mòbil o als canals/operadors de telecomunicació. L'usuari pot utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l'aplicació, iniciar-hi la sessió i posteriorment indicar la finalització del servei o bé adreçar-se al telèfon d'atenció als usuaris indicat en els senyals del servei.
  6. L'usuari disposa d'un formulari de contacte i d'un telèfon d'atenció per gestionar qualsevol tipus de problemàtica en relació amb el servei, que es pot consultar al punt 11 (contacte).
 • 7. Tarifació
  1. La descàrrega, el registre, l'ús i el manteniment de l'aplicació Aparcament Residents són totalment gratuïts i es poden fer a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbils per als sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles. AMB Informació es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar les condicions econòmiques en qualsevol moment.
  2. En algunes zones d'aparcament pot ser necessari el pagament d'una tarifa prevista pel municipi propietari de la zona d'aparcament.
  3. L'aparcament en zones amb tarifació per a residents pot ser ocupat per vehicles de no residents segons estableixi la normativa municipal i d'acord amb la tarifació específica per a no residents definida en aquests casos. És responsabilitat de l'usuari seleccionar la tarifa que li correspongui segons si és resident o no.
 • 7. Propietat intel·lectual
  1. AMB Informació és el legítim propietari de la totalitat dels drets, els títols i els interessos associats a l'aplicació, els seus continguts i el programari, incloent-hi qualsevol modificació, actualització i noves versions, i també qualsevol marca, nom comercial, know-how, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.
  2. Així mateix, en possibles situacions futures, els drets d'explotació econòmica del sistema de residents són titularitat exclusiva d'AMB Informació i l'AMB.
 • 9. Tractament de dades
  1. La informació relacionada amb l'usuari i facilitada durant el registre a l'app, incloent-hi les dades de geolocalització a les quals l'aplicació pugui accedir, s'emmagatzemaran al dispositiu de l'usuari i en un servidor propietat d'AMB Informació. Aquesta informació personal és utilitzada per AMB Informació per gestionar els serveis oferts a través de l'app, dissenyar i implementar millores en l'aplicació i posar a disposició de l'usuari les actualitzacions de l'app. L'usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment de l'activació del servei de localització mitjançant l'opció corresponent del seu dispositiu.
  2. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a AMB Informació són certes i exactes, de manera que AMB Informació no es fa responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels usuaris.
  3. D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals seran tractades per a la gestió del Servei Aparcament Residents i, si s'autoritza, s'enviaran notificacions dels serveis i de les activitats de mobilitat de l'AMB. El responsable del tractament és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el servei el gestiona AMB Informació, com a òrgan de gestió directa de l'AMB. L'usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades, dona el consentiment exprés per al tractament per part d'AMB Informació. Així mateix, l'usuari autoritza l'enviament de comunicacions relacionades amb el servei a través de qualsevol mitjà. Les seves dades podran ser comunicades, si és necessari, a altres administracions públiques en l'exercici de les seves competències i, en especial, per als casos definits al Servei Aparcament Residents: vigilància de les zones d'aparcament, comprovació i autorització de l'usuari, correcta utilització del servei i, si escau, tramitació de sancions administratives per l'incompliment de les condicions del servei. En cas de donar-se de baixa del servei o que deixi de prestar-se, les dades es conservaran per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació del tractament de dades, consulteu la política de privacitat.
  4. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació pot implementar les eines necessàries, pròpies o de tercers, per realitzar anàlisis sobre l'ús que els usuaris fan de l'aplicació amb finalitats estadístiques i per a la millora del servei.
  5. AMB Informació ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la informació personal durant l'ús de l'app. En aquest sentit, s'han implementat les mesures de seguretat necessàries en funció del nivell de risc associat als tractaments i els estàndards de seguretat internacionalment reconeguts, i s'han adoptat les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l'usuari es faci de manera adequada i segura.
  6. L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades enviant un correu a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona (cal que adjunti una fotocòpia del DNI), o bé per instància genèrica al portal web de l'AMB o a través d'aquest formulari de contacte.
 • 10. Llei aplicable i jurisdicció

  La interpretació i l'aplicació dels termes i les condicions d'ús de l'app es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels termes i la llicència d'ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la defensa dels consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que l'usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà de conformitat amb el que disposa aquesta normativa.

 • 11. Contacte

  Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de l'app i els termes i condicions que la regulen, es troben habilitats els mètodes de contacte següents:

  Formulari de contacte
  930 333 333


Puja