PEPNat i MPGMCo

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

Panoràmica de Collserola
PEPNat

El PEPNat és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l'aprovació provisional per l'AMB, el 30 d'abril del 2019, en un marc de governança i de consens molt ampli. El Pla, que vol garantir la màxima protecció i conservació d'un espai natural de gran rellevància, té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica basada en la millora de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics.

El 6 d'abril del 2021, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, va aprovar definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

Consultar el Pla aprovat definitivament i la documentació annexa

 • Tramitació

  El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l'aprovació provisional per l'AMB en un marc de governança i de consens molt ampli i sota la tutela d'una comissió tècnica i una comissió institucional formades pel conjunt d'administracions (Generalitat, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments inclosos al Parc) i presidides pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. Posteriorment, el Pla ha estat aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB, per les respectives comissions d'urbanisme i, finalment, pel Govern de la Generalitat. Es culmina així un llarg camí des que el desembre de 2012 es va constituir la Comissió institucional.

  El document aprovat dona compliment a les determinacions del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada- Can Balasc, i deroga l'anterior Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) del 1987.

  Ha estat redactat i tramitat en paral·lel a la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM).

  Nova planificació

  Aquesta nova planificació territorial té una naturalesa mixta: ambiental i urbanística. L'àmbit d'aplicació del Pla inclou la totalitat de l'espai del PEIN Serra de Collserola, que coincideix amb el lloc d'importància comunitària i zona especial de conservació (codi ES5110024), tot incorporant el Parc Natural i les reserves naturals parcials, d'acord amb la delimitació definitiva establerta pel Decret 146/2010 i les posteriors modificacions aprovades pel Govern i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També s'inclouen terrenys de l'interior o l'exterior de l'espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir el compliment dels objectius bàsics de la declaració de Parc Natural. Aquests terrenys situats fora de l'espai PEIN es defineixen com a «espai funcional».

  La superfície de l'àmbit del Parc Natural és de  8.156 ha i abasta terrenys dels termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. La superfície de l'Espai funcional és de 3.676 ha i abasta, a més dels municipis de l'àmbit del PEPNat, els municipis de Castellbisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.

  Principals objectius

  El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que defineix un model de parc estructurat en els sis àmbits següents:

  • Preservació i millora dels valors ambientals. S'aposta per la màxima protecció de tot el Parc i es fan propostes al voltant de quatre idees estratègiques: millora de la connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de les pertorbacions i foment de l'economia verda.
  • Valorització dels recursos naturals. Amb l'objectiu de fomentar el mosaic agroforestal i l'economia verda, el PEPNat es basa en la corresponsabilitat i la cogestió com a elements de conservació activa de l'espai natural i fa partícips els propietaris dels terrenys en la seva gestió. Actualment el 60 % dels terrenys són de titularitat privada.
  • Infraestructures i serveis. S'aposta per minimitzar l'ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola. Es redueix l'efecte barrera provocat per les infraestructures, com ara carreteres, línies ferroviàries o instal·lacions per al transport de l'energia, i es potencien i s'adeqüen els passos per a la fauna en punts estratègics, com ara la riera de Vallvidrera o el torrent de Batzacs.
  • Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que té un paper regulador en les dinàmiques de l'espai natural: les activitats i usos es concentren en aquests «espais de vora». Es tracta de traslladar l'oferta d'activitats, com les àrees de lleure, a la part exterior del Parc. Alhora, el nou pla pretén millorar la integració de la serra de Collserola dins la infraestructura verda metropolitana buscant la sinergia entre els espais naturals i les zones urbanes i fent compatibles els -usos lúdics amb la preservació dels valors naturals.
  • Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l'ús públic a partir de la infraestructura existent amb l'objectiu de fomentar el Parc com a espai de salut, benestar i coneixement. Aquesta xarxa concentra les activitats en determinats espais i camins ubicats preferentment a les vores del Parc, i s'evita així la dispersió dels visitants.
  • Patrimoni construït. No s'admeten noves edificacions i s'aposta pel manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic, històric i cultural existent, a través del catàleg de masies i de l'inventari del patrimoni cultural. Es preveu l'eliminació de les construccions implantades il·legalment.

  Canvis i novetats

  Els principals canvis i novetats d'aquest nou Pla i de la modificació puntual del Pla general metropolità que l'acompanya són:

  • S'identifiquen i es posen en relleu determinats espais que, des del punt de vista ambiental, requereixen un tractament diferenciat (espais d'interès connector, illes de tranquil·litat, àrees d'especial significació...).
  • S'incrementen els espais lliures en una superfície de més de 700 ha.
  • S'estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic format pels principals rius i torrents.
  • Es potencien les activitats agropecuàries que afegeixen valor al Parc, basades en el desenvolupament d'una economia verda.
  • Es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 ha.
  • Es defineix un nou model d'ús públic i social per potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals del Parc. Aquest nou model ordena l'elevada concurrència d'usuaris: concentra les activitats i fa valer els recursos existents en consonància amb la diversitat d'activitats demandades.
MPGMCo

La Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo) ha estat redactada i tramitada fins a l'aprovació provisional per l'AMB, el 30 d'abril del 2019, en un marc de governança i de consens molt ampli. La MPGMCo, que vol garantir la màxima protecció i conservació d'un espai natural de gran rellevància, adequa el planejament urbanístic al marc normatiu actual.

El 12 de desembre de 2020, la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament la MPGMCo. 

Consultar la Modificació aprovada definitivament i la documentació annexa

 • Tramitació

  La MPGMCo ha estat redactada i tramitada fins a l'aprovació provisional per l'AMB, en un marc de governança i de consens molt ampli i sota la tutela d'una comissió tècnica i una comissió institucional formades pel conjunt d'administracions (Generalitat, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments inclosos al Parc) i presidides pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. Posteriorment, la MPGMCo ha estat aprovada pel Consell Metropolità de l'AMB i per la Comissió de Territori de Catalunya. Es culmina així un llarg camí des que el desembre de 2012 es va constituir la Comissió institucional.

  El document aprovat definitivament dona compliment a les determinacions del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada- Can Balasc. Ha estat redactat i tramitat en paral·lel al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).