Oferta d'habitatge

Oferta d'habitatge 2013
Tema:
Context socioeconòmic
Àmbit:
AMB
Data de publicació:
Autor:
Ernest Ruiz i Almar, Oriol Gich i Saladich, Anna Velasco I relats, Raül Aparicio i Moreno, Montserrat Serrano i Martí
Descripció

Els estudis sobre l'oferta d'habitatges a l'àrea metropolitana analitzen les dades d'oferta amb l'objectiu d'oferir una aproximació a la capacitat d'acollir habitatges del sòl urbanitzable residencial, fer una anàlisi del ritme constructiu que es dona en aquest sòl i intentar oferir una estimació aproximada de l'horitzó temporal d'esgotament d'aquesta capacitat de creixement.

S'estudien tots els sectors que el planejament urbanístic general vigent defineix, concretament en els aspectes referits al seu desenvolupament i a l'execució de l'edificació, tant si tenen un ús exclusivament residencial com si conviuen amb usos residencials, terciaris o d'activitat econòmica. Les dades recollides permeten conèixer el nombre absolut d'habitatges que admet cada un dels sectors i el grau de desenvolupament en què es troben.