Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Les normes d'edificació
  Capítol 1r. De les obres
  Article
  Article 20

Article 20


1. En el marc d'una actuació de rehabilitació, I'ascensor es podrà instal·lar en un pati de par­cel·la o dins l'ull d'escala, si no hi ha cap més solució alternativa viable, a causa de l'estat d'ocu­pació de l'edifici o a raons de tipus constructiu, estructural o compositiu, d'acord amb les següents condicions:

2. Dintre del pati de parcel·la.

a. Quan el recorregut de l'ascensor es faci dins un buc tancat per parets cegues, no s'han de produir estrangulaments en el pati menors d'1 m. per a parets cegues o de 2 m. si existeixen obertures. No s'admetrà que la superfície mínima del pati existent quedi disminuïda més d'un 25 per 100, llevat que encara compleixi les disposicions pel que fa a la seva superfície.
b. Quan no sigui possible complir les determinacions anteriors, o bé si un cop complides, per raó del seu emplaçament, poden afectar les condicions d'il·luminació, obertura visual o ventilació de l'espai, podrà construir-se el buc mitjançant els materials i disposicions assenyalades en el Reglament d'Aparells Elevadors i d'altres disposicions que siguin d'aplicació, sempre que es garanteixin les condicions de seguretat i bon ús de l'aparell.

3. Dintre de l'ull d'escala.

a. El recorregut de l'ascensor podrà desenvolupar-se dins un buc tancat dins l'ull d'escala que mantindrà les dimensions dels trams i replans existents, i no podrà disminuir-se l'amplària útil excepte que l'escala resultant compleixi les condicions assenyalades en l'article 18.2 d'aquesta Ordenança.
b. El recorregut de l'ascensor es farà de forma que es garanteixin les condicions de segure­tat i bon ús de l'aparell assenyalades en les disposicions legals d'aplicació.
c. Quan al buc de l'escala hi ventilin peces principals dels habitatges existents, no s'autoritzarà aquesta solució excepte que, per les dimensions de l'escala, es compleixin les dis­posicions sobre ventilació de l'apartat anterior d'aquest article.

4. Sigui quina sigui la solució adoptada, respecte a la cambra de maquinària de l'ascensor, no es produirà una ocupació en planta del pati més gran que la del buc de l'ascensor, assegu­rant-ne la correcta ventilació zenital.

 • Modificació puntual de l'Ordenança Metropolitana de Rehabilitació per a la instal·lació d'ascensors i aparells elevadors a determinats edificis del municipi de Pallejà.

  Municipi
  Pallejà

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 17 de desembre de 2003 (DOGC núm. 4063 de 04/02/04).

  Art. 20bis. (s'hi afegeix aquest article)

  La instal·lació d'ascensors i aparells elevadors en edificis construïts abans de l'entrada en vigor del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat, es podrà fer ocupant part de la superfície dels patis de ventilació o celoberts, sempre que tècnicament no sigui possible situar-los al pati de parcel·la, a l'ull d'escala o a cap altre lloc, garantint, en qualsevol cas, el compliment de l'establert a l'article 20.4.