Mapes del PSAMB

Cartografia resultant de diversos estudis del PSAMB, que permet una consulta interactiva, dinàmica i personalitzada dels resultats més rellevants d'aquests estudis.

Els resultats obtinguts són d'abast metropolità i en cap cas, substitueixen la necessitat de realitzar un projecte específic de potencial i aprofitament quan es vulgui portar a terme una instal·lació local.
Estudi de l'illa de calor a l'àrea metropolitana. Visor de l'Sky View Factor (Factor de Visió del Cel)
Consisteix en un visor que permet veure el percentatge de cel visible des d'una superfície determinada (com els carrers, les teulades dels edificis, el camp o qualsevol altre espai natural o artificial), respecte el màxim possible en condicions de terreny totalment pla i sense obstacles naturals o artificials  sobre el pla de l'horitzó.

Pel present projecte, en col·laboració a Barcelona Regional, es va realitzar una campanya de captació d'imatges amb càmera d'ull de peix en lloc seleccionats de la ciutat de Barcelona, sobre les quals es van realitzar les corresponents planimetries manuals i mitjançant Photoshop.
Estudi del potencial d'energia solar a l'àrea metropolitana
Els dos mapes que s'obtenen d'aquest estudi són una eina que serveix per avaluar, de forma senzilla per a qualsevol ciutadà, quin és el potencial màxim de generació d'energia solar a les cobertes de tots els edificis de cadascun dels 36 municipis metropolitans. Aquesta aplicació permet consultar sobre cada coberta, la superfície i producció màxima de mòduls fotovoltaics i solars tèrmics que es podrien instal·lar en cada cas.

amb.bcnregional.com/
Estudi del potencial de generació d'energia minieòlica a l'AMB
Aquest estudi obté velocitats de vent i produccions d'electricitat per a diverses altures respecte el terreny (10, 20, 30 40 i 50m) i petits aerogeneradors de 1kW de potència, per tot el territori metropolità. En les zones urbanes s'ha utilitzat un model de vent específic introduint la geometria 3D de tots els edificis del teixit urbà. Tot i tractar-se d'un estudi únic i oferir uns resultats de gran detall, qualsevol projecte d'instal·lació d'aerogeneradors haurà de comptar amb els estudis i presa de dades que l'instal·lador consideri necessaris.
Estudi del potencial productiu de biomassa primària
El treball calcula la producció acumulada en forma de biomassa present en els boscos metropolitans, estimació de la producció anual dels boscos i la producció de biomassa agrícola. D'aquesta manera, determina quina quantitat d'energia es podria obtenir a partir de biomassa i efectua els càlculs específics per determinar les zones amb elevat potencial de producció.
 • Existències forestals acumulades
  Es quantifiquen les existències forestals actuals presents a l'àrea metropolitana. Els resultats s'expressen en tones 30%BH (30% en base humida).

  Accedir al mapa
 • Energia potencial acumulada dels recursos forestals
  Es quantifica l'energia potencial dels recursos forestals que existeix actualment a l'àrea metropolitana.

  Accedir al mapa
 • Producció anual de biomassa forestal
  Es quantifica la producció de biomassa forestal que es podria obtenir anualment, segons el creixement de les masses presents al territori metropolità. Els resultats s'expressen en tones 30%BH (30% en base humida).

  Accedir al mapa
 • Energia potencial produïda anualment dels recursos forestals
  Es quantifica l'energia potencial dels recursos forestals que es podria obtenir anualment, segons el creixement de les masses presents a l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Accedir al mapa
 • Àrees de bosc dens accessible
  Es representen les superfícies forestals extretes del MCSC del 2009 filtrades segons els paràmetres de la taula següent, que responen a criteris d'accessibilitat i d'aprofitament de masses:

  Capa Filtres aplicats
  Mapa de Cobertes del Sòl (MCSC) 2009 Coberta forestal per diferents recobriments per a tots els nivells
  Massa forestal amb recobriment superior al 0% i inferior al 5%
  Massa forestal amb recobriment superior al 5% i inferior al 20%
  Massa forestal amb recobriment superior al 20%
  Model digital del terreny (MDT), segons pendent i distància als vials Fins a 400 metres des dels vials amb zones de pendent <30%
  Fins a 75 metres des dels vials amb zones de pendent >30% i <60%
  Fins a 50 metres des dels vials amb zones de pendent >60% i <100%
  Zones no aptes per l'aprofitament amb pendent >100%


  Accedir al mapa
Avaluació i zonificació del potencial geotèrmic metropolità
Aquest estudi defineix la capacitat de l'energia geotèrmica de l'àrea metropolitana, és a dir, el potencial tèrmic i hidràulic del terreny i dels aqüífers, per tal d'ampliar el seu camp d'aplicacions. Així, determina els possibles aprofitaments tèrmics del subsòl, creant una cartografia que defineix i zonifica els diferents potencials geotèrmics i les seves limitacions. A més, s'estudien els impactes generats per aquesta explotació sobre els aqüífers del territori metropolità, presentat en forma de mapes.
Balanços energètics dels municipis de l'AMB
En aquest estudi s'han recopilat les últimes dades disponibles de consum energètic dels municipis de l'AMB. Aquestes s'han analitzat considerant l'àrea metropolitana com un conjunt i també a nivell individual per a cadascun dels seus municipis. Partint dels consums energètics i dels factors d'emissió de CO2 de l'OCCC, s'han calculat les emissions de CO2 de l'àrea metropolitana (només les que estan associades a energia). A més, es mostra un mapa municipal de consums elèctrics dels anys 2005 a 2010.
Anàlisi dels teixits urbans metropolitans des de l'òptica energètica
S'han cartografiat, correlacionat i agregat per municipis 12 indicadors fortament relacionats amb l'energia, per a tots els edificis del territori metropolità.
Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'AMB i valoració dels serveis de provisió d'aliments
El mapa obtingut d'aquest estudi constitueix una primera caracterització global dels serveis ecosistèmics dels espais naturals de l'AMB en una escala de 0 a 5, de menys a més provisió de servei ecosistèmic. Els ecosistemes i la biodiversitat que alberguen, proveeixen un ampli ventall de serveis a la nostra societat i economia. D'aquesta manera es poden definir els serveis ecosistèmics (també anomenats serveis ambientals) a els beneificis que els humans obtenen dels ecosistemes i que contribueixen directament o indirecta al benestar de les persones.

Serveis ecosistèmics
Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda
L'estudi ha quantificat i cartografiat diversos serveis ecosistèmics de la infraestructura verda tals com: l'estoc de carboni, l'escolament superficial, l'estimació de l'evapotranspiració real, la densitat de la superfície foliar o bé l'accessibilitat a la infraestructura verda.
Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat metropolitana
En aquest estudi s'ha dut a terme una explicació de la rellevància de la biodiversitat i s'ha recollit informació temàtica del territori metropolità per a diferents grups faunístics i per la informació disponible de cobertes del sòl i els hàbitats. S'ha realitzat una composició del lloc de la informació sobre biodiversitat present en l'àmbit metropolità en base a informació a nivell municipal, guies, estudis i bases de dades disponibles. A més, s'avalua i valora la biodiversitat i s'ha generat un índex del seu valor.
Anàlisi de les pressions sobre la biodiversitat a l'àrea metropolitana de Barcelona i de les seves tendències futures
Aquest treball ha abordat els objectius de determinar la importància i la distribució geogràfica dels canvis ambientals recents al territori metropolità, i de les pressions associades a aquests canvis i que incideixen o han incidit sobre els principals components de la biodiversitat. A més, pretén avaluar les tendències futures en la conservació d'aquesta biodiversitat, a partir d'una anàlisi prospectiva dels canvis observats i de l'evolució de les pressions que hi incideixen.
Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans
Aquest estudi ha descrit un sistema d'indicadors de sostenibilitat per a la millora de la gestió dels parcs amb el mínim cost ambiental i econòmic i amb beneficis directes a la població en el si d'una infraestructura verda metropolitana.
 • Indicadors de model
  Els indicadors de model caracteritzen l'estructura física del parc i es divideixen en ecològics, socials i d'accessibilitat:

  Indicadors
Avaluació de l'impacte ambiental lumínic de l'enllumenat a zones protegides de l'àrea metropolitana de Barcelona
Aquest treball ha tingut com a objectiu principal conèixer l'estat de l'afectació i possibles repercussions de la contaminació lumínica en les zones protegides i sensibles de l'àrea metropolitana de Barcelona