Accessos directes:

L'AMB aprova el pla per reduir la contaminació provinent de les obres

Tornar

| Tema: Contaminació

El Consell Metropolità aprova una nova ordenança que obligarà els promotors de les obres a prendre mesures quan es decreti un avís preventiu per contaminació, i prohibir les activitats pulverulentes en les obres en cas d'episodi greu, per tal de protegir la salut de la ciutadania. Les instal·lacions metropolitanes de tractament de residus i aigua ja compten amb plans d'acció individuals per mitigar les seves emissions contaminants.


Durant el ple corresponent al mes de juny, el Consell Metropolità ha aprovat definitivament la ordenança que, aplicada a través de les normatives municipals sobre llicències d'obres, permetrà conèixer i controlar les emissions d'òxids de nitrogen i partícules en suspensió generades en les diferents fases d'execució de cada obra. D'aquesta manera, serà més fàcil i efectiu aplicar mesures i recomanacions per evitar impactes negatius a la salut de les persones, especialment en aquelles obres que es realitzin al voltant de zones sensibles, com escoles i hospitals i tenint present consideracions específiques si hi ha episodi de contaminació declarat.

La nova ordenança estableix una sèrie d'obligacions de cara als promotors i constructors de les obres, com ara presentar la programació d'aquestes per conèixer la durada de les activitats potencialment generadores emissions de gasos, designar un vigilant ambiental de l'obra que durà a terme el seguiment dels equips de mesura i altres aspectes relacionats i acreditar que l'empresa i el personal de l'obra té coneixements respecte contaminació atmosfèrica i prevenció.

Pel que fa a les mesures concretes d'aplicació obligatòria, s'han determinat les següents:

Avís preventiu Episodi de contaminació
NO2
 • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària i el temps que estan en funcionament
 • Aturar producció i aplicació d'asfalt.
- Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària i el temps que estan en funcionament
- Aturar producció i aplicació d'asfalt.
PM10
 • Incrementar la freqüència d'aplicació de les mesures obligatòries de reg (freàtica o reutilitzada sempre que sigui possible) i neteja a l'àmbit de l'obra.
 • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària.
 • Els vehicles i material d'obra que puguin generar pols estaran correctament tapats mitjançant lones protectores
 • Reduir transport matèries primeres i/o mercaderies.
 • Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, dels enderrocs (incloent les operacions de descàrrega de material  d'obra o equivalent), operacions de tall. 
 • Prohibir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, dels enderrocs (incloent les operacions de descàrrega de material  d'obra o equivalent), operacions de tall.
 • Incrementar la freqüència d'aplicació de les mesures obligatòries de reg (freàtica o reutilitzada sempre que sigui possible) i neteja a l'àmbit de l'obra.
 • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària.
 • Els vehicles i material d'obra que puguin generar pols estaran correctament tapats mitjançant lones protectores
 • Reduir transport matèries primeres i/o mercaderies.

L'aplicació de l'ordenança preveu, en cas d'incompliment per part dels promotors de les obres, denúncies per infraccions tipificades (lleus, greus i molt greus), amb aplicació del principi de proporcionalitat, i de manera que la comissió de les infraccions no resulti més beneficiós per a l'infractor que el compliment dels articles infringits.

Mesures contra la contaminació en les instal·lacions metropolitanes

Així mateix és de vital importància que les indústries de l'àrea metropolitana de Barcelona prenguin consciència de la problemàtica associada a la contaminació atmosfèrica i participin en la reducció de la contaminació. Amb aquest objectiu es considera imprescindible el desenvolupament, per part de les activitats i en col·laboració amb les administracions, d'uns plans d'acció concrets que caldria activar en el cas d'episodis d'alta contaminació per NO2 i PM10 els quals han d'anar suportats per un pla d'acció genèric a elaborar conjuntament amb l'AMB.

En aquesta línia, l'AMB ha volgut ser pionera en l'elaboració del plans d'acció individuals per a les instal·lacions de tractament de la seva propietat i El Consell Metropolità també ha aprovat avui els plans d'acció individuals de les plantes on es presten serveis públics de titularitat de l'AMB, com ara les instal·lacions de tractament de residus i de sanejament d'aigües. L'objectiu d'aquests plans individuals és l'establiment d'una sèrie de mesures temporals excepcionals que les instal·lacions hauran d'aplicar en cas de declarar-se un episodi de contaminació per nivells elevats de NO2 i PM10.

Dins d'aquests plans individuals podem trobar mesures genèriques com ara Evitar realitzar processos, com arrencades i posades en marxa, que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir i d'altres més especifiques com per exemple:
 • Controlar la humitat del material obtingut (compost i/o bioestabilitzat), de manera que s'eviti la creació d'un ambient sec i pulverulent.
 • En la mesura del possible, quan el vent sigui en sentit Barcelona s'acumularà el biogàs en el gasòmetre, i quan el vent sigui en sentit Mar s'arrencaran motors de cogeneració.
Aquestes mesures concretes deriven del Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica, aprovat el 31 de gener de 2017 en coordinació amb el protocol i els Plans d'Actuació de la Generalitat. El Programa contempla un paquet de mesures transversals destinat a rebaixar notablement el nivell de contaminació atmosfèrica, amb 33 actuacions específiques en els àmbits de la mobilitat i el medi ambient.