Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 2. Llicències per activitats publicitàries
    Article
    Article 7 - Contingut de la llicència

Article 7 - Contingut de la llicència


La llicència per activitats publicitàries haurà de constar de la documentació, contingut i exten­sió que s'especifiqui a les ordenances municipals, i en tot cas i com a mínim la determinada en els arts. 20.1 i 29 de les Ordenances Metropolitanes, sense perjudici de la consideració d'obres majors quan siguin activitats determinades com a tals a l'apartat e. de l'art. 29.4 de les OM o quan les especials condicions de desenvolupament ho determinin.