Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 38 - Notificació i publicació

Article 38 - Notificació i publicació


1. Les resolucions de les peticions de llicència es notificaran al sol·licitant i a les persones que haguessin comparegut en l'expedient.

2. La concessió de llicències d'obres d'edificació, tant les de nova planta com les d'ampliació, es publicarà al butlletí o gaseta d'informació municipal, amb la indicació de les dades següents:

a. nom, cognoms i domicili del peticionari de la llicència
b. situació de la finca
c. índole de l'obra autoritzada, amb expressió de les característiques de la construcció projectada (nombre de plantes, superfície edificada i altres que es considerin procedents)
d. recursos procedents, amb expressió de l'òrgan davant del qual haguessin de presentar-se i termini per interposar-ne.