Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Títol
    Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
    Capítol
    Capítol 4t. Zones
    Secció
    Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
    Article
    Article 331 - Tipus d'ordenació

Article 331 - Tipus d'ordenació


Al Pla Especial per a l'ordenació de superfícies compreses en la qualificació de zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria s'ha d'elegir, com a tipus d'ordenació, el d'edificació segons alineació de vial o el d'edificació aïllada, en atenció a les característiques de la zona que interessa con­servar.