Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
  Article
  Article 322 - Edificabilitat

Article 322 - Edificabilitat


1. L'edificabilitat a les zones de densificació urbana es defineix per l'envolupant màxima de volum que resulti de l'aplicació de les condicions d'edificació en aquesta zona i dels paràmetres del tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

2. L'índex d'edificabilitat net per a les actuacions en aquesta zona mitjançant plans especials de reforma interior o estudis de detall, d'ordenació de volums, es fixa en 2,20 m2st/m2s a la subzona I, intensiva, i 1,80 m2st/m2s per a la subzona II, semiintensiva.

3. L'índex d'edificabilitat zonal és d'1,20 m2 st/m2s per a la subzona I, intensiva, i d'1,00 mst/m2s per a la subzona II, semiintensiva.