Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 2a. Zona de nucli antic (12)
  Article
  Article 319 - Tipus d'ordenació

Article 319 - Tipus d'ordenació


Correspon al d'edificació segons alineacions de vial vigents.