Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 283 - Ús recreatiu

Article 283 - Ús recreatiu


L'ús recreatiu és el referent a les manifestacions comunitàries de l'oci i del temps lliure, no comprès en cap altra qualificació. S'inclou en aquest ús el dels espectacles de tota índole, com també els esportius.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

  Art. 1 Marc i definició sobre Establiments de Concurrència Pública, Musicals i Audiovisuals.

  1. S'entén com a ús recreatiu el definit per l'article 283 (Cap. 3 Secció la) de les NNUU del PGM-Text Refós de determinats articles Resolució de 8 d'agost de 1988, DOGC 1077 de 5 de desembre de 1988.

  2. Als efectes d'aquesta normativa s'adopta com a pròpia la classificació i la terminologia continguda a la Llei sobre la policia de l'Espectacle (LLEI 10/1990) i el Catàleg dels Espectacles (DECRET 239/1999) de la Generalitat de Catalunya referent a activitats recreatives, que recull la següent classificació:

  a) Establiments esportius
  b) Establiments musicals
  c) Establiments de restauració de tipus bar, restaurant i bar restaurant
  d) Establiments de jocs i atraccions
  e) Establiments culturals i socials o altres establiments amb activitats anàlogues
  f) Establiments audiovisuals
  g) Establiments zoològics

  b) Establiments Musicals; Aquests es caracteritzen per realitzar activitats musicals destinades a oferir música, en directe o reproduïda, amb la possibilitat que el públic assistent prengui consumicions i amb la possibilitat o no de ballar. Es poden definir en els següents tipus:

  a) Bar Musical Activitat que disposa de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics i no pot tenir pista de ball o espai assimilable.
  b) Discoteca Activitat que disposa de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics i pista de ball i espais assimilables en una o més pistes.
  c) Sala de ball Activitat que ofereix un lloc idoni per ballar amb música en directe o complementàriament amb música gravada. Ha de disposar d'escenari, de camerinos pels artistes que actuen i un servei de bar i/o restaurant.
  d) Sala de Festes amb espectacle Activitat que ofereix un lloc idoni per oferir actuacions musicals, varietats o musicar per ballar. La sala ha de disposar d'escenari amb pista de ball o sense, de camerinos pels artistes que actuen i un servei de bar i/o restaurant.
  e) Cafè Teatre o Cafè Concert Activitat que ofereix com a objectiu preferent actuacions en directe musicals, teatrals o de varietats, sense pista de ball o lloc assimilable. Ha de disposar de servei de bar, escenari, de camerinos pels artistes que actuen i de cadires i taules per al públic espectador.

  d) Activitats de joc i atraccions; Aquelles en les quals el públic assistent pot arriscar diners o objectes participant en jocs d' atzar, o utilitzar màquines o aparells recreatius o esportius o altres instaltacions fixes o mòbils amb la finalitat d' esbarjo. Es poden defmir els següents tipus:

  f) Jocs d' atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles d' avaluació econòmica, en funció del resultat d'un esdeveniment futur i incert.
  g) Jocs recreatius: aquesta activitat es desenvolupa mitjançant màquines o aparells en els quals, a canvi del pagament d'un preu, es pot gaudir d'un temps de joc i eventualment es pot oferir com a únic premi la repetició d'un temps de joc. h) Jocs esportius: aquesta activitat es desenvolupa mitjançant màquines o aparells esportius o recreatius, amb exclusió dels jocs previstos en el Reglament de màquines recreatives i d' atzar que s'inclouen en els apartats a) i b) d'aquest article.
  i) Atraccions recreatives: aquesta activitat ofereix al públic assistent diversió mitjançant instaltacions fixes o mòbils, com les instaltacions aquàtiques, els cavallets, les sínies, les muntanyes russes, els tobogans, els llits elàstics, les fires i les tómboles.
  j) Ludoteques: aquesta activitat es desenvolupa en espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, educativa, cívica , social i cultural i estan dotats d'un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.

  f) Establiments Audiovisuals; Aquestes activitats són les desenvolupades mitjançant aparells electrònics o audiovisuals, amb la intervenció del públic o sense. En la realització d'aquesta activitat es poden utilitzar aparells de reproducció videomagnètica, de realitat virtual o de karaoke.

  3. Aquesta modificació de les NNUU i del PGM regula l'ús recreatiu només en establiments musicals, de joc i atraccions i audiovisuals del Catàleg dels espectacles (DECRET 239/1999).

  Art. 2 Ordenació dels Establiments musicals, de joc i atraccions i audiovisuals respecte de l'entorn i el paisatge urbà.

  És d'aplicació als establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, la normativa vigent del PGM en concepte d'integració en l'entom i paisatge urbà, en el que correspon a la façana principal de l'edificació, pati d'accés i tanca d'accés a via pública, inclòs el referent al rètol de l'establiment.

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.