Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 193 - Limitacions

Article 193 - Limitacions


1. Els plans especials, i, si és el cas, els estudis de detall, no podran augmentar la superfície de sostre edificable ni alterar el tipus d'ordenació, així com tampoc augmentar el nombre d'habitatges fixats en el planejament anterior quan modifiquin aquest.

2. S'aplicarà la mateixa limitació quan regeixin els paràmetres definits a l'article 191 amb caràcter subsidiari de l'ordenació anterior.

 • Modificació de les OO.MM. d'Edificació en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament, de conformitat amb 68 de la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 30 d'abril de 2004 (BOP núm. 302 de 17/12/04).

  Títol III

  Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques

  Capítol 3r.

  Disposicions aplicables a la zona subjecta a anterior ordenació volumètrica específica

  Art. 193. Limitacions.

  1. Els plans especials si s'escau, els estudis de detall no podran augmentar la superfície de sostre edificable ni alterar el tipus d'ordenació, fixats pel planejament anterior quan es modifiqui aquest.

  2. La mateixa limitació s'aplicarà quan regeixin els paràmetres definits a l'article 191 amb caràcter subsidiari de l'anterior ordenació.