Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 19 - Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable no programat

Article 19 - Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable no programat


1. Per al desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General en sòl urbanitzable no programat, la Corporació Metropolitana o els ajuntaments podran anar a la promoció pública o a la promoció privada, indiferentment, seleccionada mitjançant concurs.

2. Les bases del concurs respectaran les condicions mínimes establertes a l'article 146 de la Llei del sòl i, a més, les següents:

a. Delimitaran, dins dels àmbits previstos al Pla, els sectors objecte d'actuació
b. Establiran les superfícies objecte d'actuació urbanística
c. Hauran de complir els límits d'edificabilitat i els estàndards d'equipaments establerts en aquestes Normes. Podran, això no obstant, reduir-se aquells límits o augmentar-se els equipaments comunitaris.