Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 161 - Dimensions de la cabina

Article 161 - Dimensions de la cabina


1. La superfície útil de la cabina, a fi d'evitar que el nombre de passatgers que puguin utilitzar-la sigui superior al que correspongui a la càrrega nominal de l'ascensor, haurà d'ajustar-se al que disposa el reglament vigent d'aparells elevadors.

2. Als edificis d'habitatges de més de deu plantes a partir del sòl de la planta baixa, almenys un dels aparells haurà de tenir la cabina de dimensions suficients per permetre-hi el transport de persones malaltes en lliteres normalitzades i el descens de fèretres en posició horitzontal. En aquest cas la dimensió mínima de la cabina en el sentit longitudinal en què hagin de romandre el fèretre o la llitera serà de 2,30 m.

3. Si en aquests edificis no existís cap aparell elevador de les característiques que s'assenyalen al paràgraf anterior, es disposarà a la cabina normal una prolongació tal com es grafia a la figura, l'altura lliure de la qual no sobrepassi els 0,70 m., ni sigui inferior a 0,65 m., i la longitud total corresponent a la de la cabina més la prolongació tampoc no sigui inferior a 2,30 m.
Aquests aparells hauran de construir-se per a una càrrega útil de 450 kg. Quan disposin de prolongació, l'entrada a la cabina haurà d'estar obligatòriament situada sobre el costat oposat d'aquella i la prolongació estarà separada de la part a plena altura per una porta, que haurà d'estar proveïda d'un dispositiu de tancament.
4. Per permetre l'accés de minusvàlids, almenys un dels aparells elevadors a les edificacions en què sigui exigible més d'un ascensor haurà de complir les condicions següents:

a. l'amplària de la porta d'accés no serà inferior a 0,90 m.
b. l'amplària mínima de la cabina serà d'1 m.
c. la profunditat de la cabina no serà inferior a 1,60 m.
d. al replà o vestíbul, quan la porta d'accés a l'ascensor sigui d'una sola fulla batent, es deixarà pel costat oposat a les frontisses un espai mínim, entre el marc i el parament lateral més pròxim, superior a 0,50 m.
e. en els paraments interiors de la cabina es disposaran passamans a una cota compresa entre els 0,80 i 0,90 m., i la botonera es col·locarà a una altura no superior a 1,20 m.