Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 158 - Protecció contra vibracions

Article 158 - Protecció contra vibracions


El mecanisme elevador dels ascensors podrà estar assentat a la part superior del recorregut, sempre que el gruix de les parets que han de suportar la sala de màquines i la massa del paviment d'aquesta siguin suficients perquè la instal·lació s'efectuï de manera que no transmetin les vibracions que es produeixin. Per això, serà una condició imprescindible, amb independència de qualsevol altra mesura presa a aquest fi, que els elements situats a la part superior del recorregut es muntin sobre dispositius antivibrants d'eficàcia reconeguda.