Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 156 - Llicència municipal

Article 156 - Llicència municipal


1. La instal·lació d'aparells elevadors requerirà una llicència municipal prèvia.

2. En la memòria i els plànols que acompanyen la petició es farà constar, a més de les dades tècniques de la instal·lació, l'ús al qual es destina l'aparell elevador, el nombre de plantes i habitatges que haurà d'atendre, la superfície útil de la cabina o l'ample de l'escala mecànica i la velocitat d'elevació.

3. L'atorgament de llicència municipal s'entendrà sense efecte fins que el peticionari no acrediti, a través de l'autorització corresponent expedida per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, que les instal·lacions d'ascensors i muntacàrregues reuneixen les normes de seguretat especificades a la reglamentació estatal.