Accessos directes:

El parc de Joan Oliver: un paraigua verd

Tornar
Imatge del parc
Jordi Surroca

La rehabilitació en millora l'accessibilitat. L'esplanada central genera un espai polivalent i amb ombra per a activitats, espectacles i zones de joc i de trobada, i uns laterals amb arbustiva que fan de barrera acústica pel trànsit.

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Novembre 2013
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Juliol 2016
Municipi:
Badia del Vallès
Superfície:
9.339,57m²
Cost:
878.151,49 € (IVA inclòs)
Autors:
Claudi Aguiló Aran, arquitecte (DATAAE) / Albert Domingo Ollé, arquitecte (DATAAE)
Direcció de projecte:
Claudi Aguiló Aran
Direcció d'obra:
Claudi Aguiló Aran
Col·laboradors:
Llorenç Ramos, enginyer d'instal·lacions (TDI Enginyers), projecte; Raül Sebastián, amidaments i pressupost; Elena Mostazo, enginyera tècnica agrícola, projecte; Catalina Montserrat, enginyera agrònoma (AMB), obra.
Contractista:
José Antonio Romero Polo, SAU

DescripcióEls dos vessants segueixen l'estructura del parc actual i així s'aconsegueix minimitzar l'impacte de la intervenció, assegurar la màxima compatibilitat amb les preexistències i potenciar les qualitats inherents del lloc. El primer vessant té un pendent moderat i ha estat dissenyat com una zona de descans on es planta gespa, es milloren les condicions de l'arbrat existent i es pavimenten dos grans passos per a vianants amb pendents adaptats per tal d'assegurar el manteniment de les zones verdes. El segon vessant, a la banda oposada, es defineix com el de més pendent, on es proposen uns passos envoltats de plantes arbustives altes que recullen visualment l'espai central del parc respecte als cotxes del carrer. Mitjançant diferents rampes, escales rampa i escales s'aconsegueix donar l'accessibilitat necessària al parc. L'esplanada central és una gran superfície plana de sauló on es manté el nivell original per tal de no alterar la cota dels pins existents i se'n millora el problemàtic drenatge mitjançant un sistema de captació superficial filtrant, a més d'un sistema de retenció i infiltració d'aigua subterrània que permet millorar l'autoconsum del parc i evitar la connexió al clavegueram general. La gran esplanada central representa un espai multifuncional que permet tant el pas de les persones com el descans sota l'ombra dels arbres, els diversos jocs dels nens o la possibilitat d'organitzar espectacles col·lectius per a tota la ciutat.

Pel que fa als materials, s'han prioritzat al màxim les zones filtrants, el sauló o les zones amb vegetació, com ara les arbustives, la gespa i l'arbrat. Les zones pavimentades són passos necessaris amb pendent que requereixen un acabat durable en el temps. Tots els formigons, tant per als paviments com per als bancs, són de color negre, sorrejats i amb un àrid seleccionat també de color negre. El mur de contenció és de gabions amb àrid també negre. Atesa la condició de rehabilitació del projecte, s'han intentat mantenir i millorar alguns dels elements preexistents, com ara la pèrgola, a la qual s'han afegit un acabat de lamel·les de fusta i una il·luminació que en millora la funcionalitat. En el redisseny no s'ha augmentat l'estructura existent sinó que s'ha reciclat al cent per cent, però sí que s'han ajustat, manipulat i redistribuït els perfils segons les necessitats dels nous elements. 

Enllaços relacionats

Equipaments relacionats